ปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัด

          เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 29 จัดเสวนา “ผลการประชุมอภิวัฒน์การเรียนรู้…สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย:นัยยะต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัด”


/data/content/24898/cms/e_ahlmnotvz159.jpg


         โดย 4 นักวิชาการ สสค. คือ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ดร.ประพาฬรัตน์ คชเสนา น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ และนายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน นำเสนอข้อมูลสำคัญสู่ทิศทางความเป็นไปได้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัดใน 3 ประเด็น


 1.สถานการณ์ ปัญหา และโอกาส


 2.มาตรการที่จังหวัดจะรุกขึ้นมาจัดการศึกษา


 3.ยุทธศาสตร์การทำงานระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมายการศึกษาเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่ สร้างกลไกความร่วมมือในพื้นที่ให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการอภิวัฒน์การเรียนรู้ของคนทั้งมวล


 


 


        ที่มา: สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


        

Shares:
QR Code :
QR Code