ปฏิบัติบูชา “ญาณสังวร” ภาวนาคืนเพ็ญฯ

 

ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทุกคืนเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ ตลอดปี 2556 สวนปทุมวนานุรักษ์ ระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอน และ เซ็นทรัลเวิลด์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร นัดภาวนาเพ็ญแรก 26 มกราคมศกนี้

ด้วยปีพุทธศักราช 2556 ถือเป็นปีสำคัญที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะมีพระชนมายุครบ 100 ปี ซึ่งถือเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนและเกิดขึ้นได้ยากยิ่ง เฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงได้รับการยอมรับจากสกลมหาสังฆะและมหาชนชาวพุทธทั่วทั้งโลกว่าเป็นเชษฐบิดรที่ทรงด้วยนานาคุณ ดังพระนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดถวายตามพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระญาณสังวร หมายถึง สมเด็จพระผู้มีสังวรธรรม ธรรมเป็นเครื่องระวังอันประกอบด้วยพระปรีชาญาณ มีปฏิปทา จริยวัตร ผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย ว่าทรงเป็น “พระผู้เจริญและสำรวมพร้อม” ควรที่ชาวพุทธไทยทั้งมวล จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายสักการะปฏิบัติบูชาเฉลิมฉลองอย่างกว้างขวาง ประกอบกับรัฐบาล คณะสงฆ์ มหาเถรสมาคม ตลอดจนภาคองค์กรชาวพุทธทั่ว

ทั้งประเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชนพลเมือง ได้มีการปรึกษาหารือกันแล้ว หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ในฐานะหนึ่งในองค์กรในพระบวรพุทธศาสนา และปรารภถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อพุทธทาสภิกขุ และแบบอย่างความเคารพของพุทธทาสภิกขุต่อสมเด็พระญาณสังวรเสมอมา กอปรกับในโอกาสพุทธชยันตี 2600 ปี แห่ง

การตรัสรู้ของพระพุทธองค์ เมื่อปี พ.ศ.2555 ได้มีประสบการณ์ความร่วมมือกับร่วม 100 ภาคีองค์ชาวพุทธ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาแล้ว จึงเห็นดำริในการมีส่วนร่วมประสานภาคีองค์กรชาวพุทธจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองสนองงาน และถวายสักการะปฏิบัติบูชาขึ้น โดยจะจัดให้มีความเชื่อมโยงประสานสอดคล้องและเอื้ออำนวยรับส่งกระแสกับบรรดากิจกรรมต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ รัฐบาลและนานาองค์กรเครือข่ายของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวกิจกรรมประกอบด้วย

1) เพื่อถวายสักการะอาจาริยบูชา ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่จะบรรจบมาถึงในวันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2556

2) เพื่อสนองและขยายงานธรรมในพระบวรพุทธศาสนา ผ่านงานธรรมขององค์สมเด็จญาณสังวร ฯ ด้วยการริเริ่มและพัฒนารูปแบบงานธรรมใหม่ ๆ สู่สังคม ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ในทางธรรม

3) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติบูชา “ญาณสังวร: สำรวมพร้อม” เฉลิมฉลอง ตามแบบอย่างและพระสมณศักดิ์พระราชทานแสนวิเศษว่า สมเด็จพระญาณสังวร ฯ

กิจกรรมพิเศษในครั้งนี้มีความพิเศษในหลายนัยยะ โดยเฉพาะจะเป็นการกลับฟื้นคืนค่าและความหมายแห่งคืนเพ็ญอันเป็นวันพระใหญ่ของชาวพุทธให้กลับคืนมาด้วยการปฏิบัติบูชา อันเป็นการบูชาที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญสูงสุด ครบสมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ และ ภาวนา พร้อมกับการพัฒนารูปแบบงานธรรมใหม่ ๆ ให้สมสมัย

สำคัญที่สุดคือ การได้รับอนุญาตสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้ใช้สวนปทุมวนานุรักษ์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอน กับ เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นสถานที่จัดงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายฝ่าย ได้แก่ มูลนิธิสวนปทุมวนานุรักษ์, วัดปทุมวนาราม, สำนักงานเขตปทุมวัน, เอสซีจี, บริษัท เทเวศน์ประกันภัย จำกัด

“ภาวนาคืนเพ็ญ” หรือ full moon meditation night โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงตลอดทั้งปี ที่สวนปทุมวนานุรักษ์ ทั้งนี้นัดแรก จัดในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือนยี่ เสาร์ที่ 26 มกราคม นี้ ถือเป็นนัด ทดลองก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในคืนเพ็ญเดือน 3 มาฆบูชา ตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ศกนี้ 

 

 

ที่มา : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

Shares:
QR Code :
QR Code