ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจ.ภูเก็ต

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


แผนการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด thaihealth


จังหวัดภูเก็ต กำหนดเสนอแผนการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ อาคารคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต


เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายมงคล เต็มรัตน์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองประธาน สอจร. , นายไพฑูรย์ ศิลปวิสุทธิ์ ผู้จัดการสาขาอาวุโสจังหวัดภูเก็ต บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้แทนภาคเอกชน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม


นายมงคล เต็มรัตน์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองสบภัยทางรถ จำกัด และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำโครงการแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด รวม 10 หน่วยงาน ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผ่นแม่บท และแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ภายใต้แนวทางการบริหารข้อมูลอันนำไป สู่การลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน หรือ MIS For Sustainable Road safety


ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 หน่วยงานได้เสนอแผนการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานของตนเอง ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ อาคารคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสรุปเป็นแผนระดับจังหวัด ทั้งนี้เมื่อได้แผนระดับจังหวัดแล้ว จะมีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละจังหวัด วิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการนำไปใช้ในการดำรงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code