บ้านเขาฝาชี ดึงชุมชนร่วมจัดการขยะ

บ้านเขาฝาชี ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง จัด “โครงการจัดการขยะ สู่ชุมชนน่าอยู่บ้านน่ามองแบบมีส่วนร่วม” เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน และสร้างแกนนำ-ภาคีเครือข่ายดำเนินการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน

บ้านเขาฝาชี ดึงชุมชนร่วมจัดการขยะ

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดสัมมนา “โครงการจัดการขยะ สู่ชุมชนน่าอยู่บ้านน่ามองแบบมีส่วนร่วม” มี ผศ.ดร.พงเทพศ์ สุธีรวุฒิ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนดำเนินกิจกรรม

ผศ.ดร.พงเทพศ์ สุธีรวุฒิผศ.ดร.พงเทพศ์ กล่าวว่า โครงการจัดการขยะ สู่ชุมชนน่าอยู่บ้านน่ามองแบบมีส่วนร่วม ที่บ้านเขาฝาชี จังหวัดระนอง นั้น ก็เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชนของตนเอง และมีมาตรการข้อบังคับในการจัดการสิ่งแวดล้อมของตนเอง มีการจัดตั้งธนาคารขยะของหมู่บ้านและสถานศึกษา รวมทั้งยังช่วยสร้างแกนนำและภาคีเครือข่ายดำเนินการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนอีกด้วย

 อีกด้วยออทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัตน์ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัตน์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้นำเสนอแนวคิดการสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และแผนยุทธศาสตร์ 10 ปีของ สสส. ว่า ต้องการให้ชุมชนคิดกันเองว่าปัญหาในชุมชนของท่านมีปัญหาอะไร ทั้งเรื่องคน ทรัพยากร เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว

“ขณะนี้ทาง สสส.ได้เชื่อมร้อยเครือข่ายทั่วประเทศในการร่วมกันสร้างสุขประมาณหนึ่งหมื่นกว่าองค์กรทาง ด้านสสส.มีหน้าที่ไปหนุนเสริมกิจกรรมของชาวบ้าน ไม่ใช่ไปทำกิจกรรมเอง ตอนนี้ได้ปรับวิสัยทัศน์ “ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาวะ” ผู้จัดการสสส.กล่าว

ทพ.กฤษดา กล่าวต่อว่า หลังจากพื้นที่ดำเนินกิจกรรมโครงการไปแล้ว จะมีทีมสื่อลงไปจัดเก็บหรือถ่ายทำสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อไปให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน ส่วนเป้าหมายตามแผน 3 ปีของ สสส.เน้นให้ทุกคนมีอายุยืนยาวขึ้นอย่างมีสุขภาวะ เน้นการเข้าไปหนุนเสริมคนชายขอบ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสต่อไป

ที่มา: เว็บไซต์คนใต้สร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code