‘บ้านนาหนุน’ เปลี่ยนขยะเป็นเงิน

'บ้านนาหนุน' น่านเปลี่ยนขยะเป็นเงินชุมชนสะอาดด้วยตนเอง


\'บ้านนาหนุน\' เปลี่ยนขยะเป็นเงิน thaihealth'บ้านนาหนุน' เปลี่ยนขยะเป็นเงิน thaihealth


นายประยุทย์ สิงห์ธนะ ผู้ใหญ่บ้านนาหนุน เผยว่าที่ผ่านมาบ้านนาหนุน ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่านเป็นชุมชนที่เคยประสบปัญหาขยะ โดยเฉพาะขยะจากการเกษตร ขวดน้ำ ถุงพลาสติกแต่ละครัวเรือน มีจำนวนมากจนกลายเป็นปัญหา เนื่องจากไม่มีที่ทิ้งและกำจัด ถูกปล่อยทิ้งขว้างสะสมกลายเป็นสารพิษ แหล่งสะสมเชื้อโรคกระทั่งชุมชนเกิดความตระหนัก และได้คิดใหม่ ช่วยกันหาวิธีในการแก้ปัญหาขยะ โดยมีสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอำเภอเชียงกลาง ให้การสนับสนุน


เริ่มดำเนินการตั้งแต่การตั้งคำถามเพื่อให้ชุมชนร่วมคิดตามเกี่ยวกับขยะ ว่าขยะเกิดจากอะไร ใครมีหน้าที่กำจัดขยะ และวิธีกำจัดขยะที่ถูกต้องนั้นทำอย่างไร และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านร่วมกัน ระดมความเห็นกันว่าเราควรมีการจัดการอย่างไร จนได้เป็นข้อสรุปของการบริหารจัดการขยะอย่างมีศักยภาพ กำหนดมาตรการช่วยกันกำจัดขยะในชุมชนร่วมกัน  ตั้งแต่ในครัวเรือนไปถึงในพื้นที่สาธารณะ และการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของที่เราไม่ต้องการ นำแนวคิดเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน ตั้งศูนย์คัดแยกขยะรีไซเคิลของชุมชน มีชาวบ้านเป็นสมาชิก นำขยะมาขาย แล้วทำการคัดแยกขยะไปผลิตน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษผักและเศษอาหาร ขยะจากเกษตรกรรมไปทำอาหารสัตว์ และเพาะเห็ด ส่วนขยะประเภทขวดน้ำ และกระดาษ นำไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้จำหน่าย นำเงินเข้ากลุ่มและปันผลในปลายปี


ด้านนายเสกสรร ณ น่าน ที่ปรึกษาโครงการ เผยว่า หลังชุมชนดำเนินการมา 7 เดือน เห็นผลชัดเจนว่าขยะในหมู่บ้านลดลงไปอย่างมาก ถนน พื้นที่สาธารณะสะอาดแม้ไม่มีถังขยะ เกิดการตื่นตัว ตระหนักถึงปัญหาขยะ หลายบ้านเริ่มมีการทำปุ๋ยอินทรีย์เอง เพื่อนำมาใช้กับพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้กินเอง เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ ราชการนำไปเป็นตัวอย่างแก้ปัญหาในพื้นที่ตำบลใกล้เคียง


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code