‘บ้านคลองไชยเหนือ’ ชุมชน-ครอบครัว ร่วมสร้างสุขภาวะ

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


‘บ้านคลองไชยเหนือ’ ชุมชน-ครอบครัว ร่วมสร้างสุขภาวะ thaihealth


เป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเป็นช่วงที่มีอัตราพัฒนาการสูง จะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และพัฒนาการทางสังคมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโตอย่างสมวัยและมีสุขภาวะ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รับดูแลเด็กเล็กปฐมวัยในชุมชนรอบๆ มานานหลายปีแล้ว ปัจจุบันมีเด็กเล็กในการดูแล 50 คน จากการประเมินสถานการณ์และคัดกรองเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ขวบ พบว่ามีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าเกือบทุกด้าน เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางสังคม เด็กส่วนใหญ่มีสมาธิสั้น ผู้ปกครองขาดความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย และกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นฐานให้เด็กได้เจริญเติบโตอย่างสมวัย จึงได้ดำเนินโครงการ “เด็กสดใสสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย” โดยการสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ ครูจิรพิศ สังข์เพชร รับรู้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กเล็กที่ดูแลอยู่และหาทางปรับปรุงตลอดมา แต่บางกรณีจำเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุน เช่น การเปิดพื้นที่ให้เด็กได้ออกกำลังกาย มีอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการเคลื่อนไหวพื้นฐานของเด็ก กิจกรรมการเดิน การทรงตัว การวิ่ง การกระโดด การปีนป่าย การขว้างปาต่างๆ เด็กๆ จึงจำเป็นต้องมีพื้นที่ๆ ออกแบบไว้รองรับกับกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้โดยเฉพาะ


“ปัญหาที่พบคือเรามีสนามกลางแจ้งแต่เป็นสนามเปล่า ไม่มีเครื่องเล่น จึงต้องทำสนามให้เด็กได้วิ่งเล่นเพื่อให้มีพัฒนาการกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ซึ่งจะทำให้เด็กแข็งแรงขึ้น ทำให้เด็กมีพัฒนาการมีความเจริญเติบโต ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์” หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ กล่าว


‘บ้านคลองไชยเหนือ’ ชุมชน-ครอบครัว ร่วมสร้างสุขภาวะ thaihealth


นอกจากกิจกรรมในอาคารเรียนแล้วศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ ยังจัดกิจกรรมให้เด็กและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม สร้างเสริมสุขภาพและอนามัยให้กับบุตรหลานของตนเองด้วยการปลูกผักอินทรีย์ ให้เด็กๆ ช่วยกันดูแล และนำผักที่ปลูกมาปรุงเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆ อีกด้วย


“เรามีกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้เด็กๆ ช่วยกันปลูกผัก แล้วนำผักไปประกอบเป็นอาหารกลางวัน การปลูกผักคิดว่าจะทำไปเรื่อยๆ เพราะเด็กและผู้ปกครอง รวมทั้งเครือข่ายทุกคนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและให้การสนับสนุน แม้ว่างบประมาณจะหมดไปแล้ว ก็ยังมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองให้พันธุ์ผักมาปลูกต่อเนื่องโดยเด็กๆ ก็จะได้ปลูกผักเอง เด็กบางคนมาขอพันธุ์ผักไปให้ผู้ปกครองปลูกก็มี ทุกเช้าจะมีจัดเวรรดน้ำผัก ซึ่งเด็กๆ ก็จะทำเองเขาจะรู้หน้าที่เองว่าต้องทำอะไรบ้าง พอเสร็จจากดูแลผักก็จะมาออกกำลังกาย วิ่งซิกแซ็ก เดินทรงตัว กระโดด ปีนป่าย แล้วจึงก็มาเข้าแถวทำกิจกรรมการเรียนรู้ภายในอาคารเรียน” ครูจิรพิศ กล่าว


ทางด้าน ประสาท ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด กล่าวว่า ในตำบลนี้มี 5 หมู่บ้าน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในการดูแลของ อบต. 3 แห่ง จึงเห็นความสำคัญในการสร้างพัฒนาการในกับบุตรหลานของสมาชิกในชุมชนเป็นอย่างดี อบต. พร้อมให้การสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ดำเนินการได้อย่างราบรื่นภายใต้ข้อจำกัดอย่างทั่วถึง


“ผมคิดว่าในอนาคตคงมีเด็กเยอะกว่านี้ ตอนนี้ถ้าส่งไปโรงเรียนเอกชนผู้ปกครองจะมีค่าใช้จ่ายสูง ของ อบต.มีงบประมาณสนับสนุนอยู่ เป็นโอกาสดีในการพัฒนาเด็กเล็ก เรามีครูที่จะพัฒนาให้เด็กได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ผู้ปกครองเองก็ต้องเข้ามาช่วยกัน ถ้าผมยังทำงานอยู่ก็จะให้ความช่วยเหลือศูนย์เด็กเล็กต่อไป” นายกอบต. ให้คำยืนยัน


ขณะที่ อนงค์นาถ มีชัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกะเปียด (รพ.สต.) เปิดเผยว่า รพ.สต.ได้เข้ามาตรวจสุขภาพเด็กในศูนย์เพื่อดูพัฒนาการการเติบโตของเด็กเป็นระยะๆ และยังเข้ามาให้ความรู้ด้านโภชนาการ สนับสนุนให้เด็กได้บริโภคผักทั้งภายในศูนย์ ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานได้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสม


ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น รพ.สต., อบต. ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ปกครอง, กศน. ทั้งในด้านงบประมาณ การเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่ดีขึ้น อันเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านคลองไชยเหนือทุกคน

Shares:
QR Code :
QR Code