"บิ๊กฉัตร" เผยผลประเมิน สสส.ปี`60 คะแนนพุ่ง

ที่มา : มติชนออนไลน์แฟ้มภาพ


"บิ๊กฉัตร" เผยผลประเมิน สสส.ปี'60 คะแนนพุ่ง


วันที่ 22 เมษายน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. ครั้งที่ 4 ว่า คณะกรรมการประเมินผลที่มี ศ.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ เป็นประธาน ได้รายงานการประเมินผลการดำเนินของ สสส.ประจำปีงบประมาณ 2560 ว่า คะแนนการดำเนินงานรวมขององค์กรสูงขึ้นกว่าปี 2559 ทุกด้าน โดยมีค่าคะแนนรวม 4.64 จากเต็ม 5 คะแนน เทียบกับผลประเมินองค์กรตามกรอบคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ประจำปี 2559 พบได้คะแนนสูงลำดับที่ 6 จาก 15 องค์กรมหาชนตาม พ.ร.บ.เฉพาะ ขณะที่การประเมินผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 9.29 สูงขึ้นจากปี 2559 ที่ได้ 8.78 คะแนน เปรียบเทียบกับผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับสูงมากถึงร้อยละ 91.62 ผลประเมินที่ได้สะท้อนถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใสขององค์กร และมีข้อแนะนำเพิ่มเติมให้ประยุกต์เทคโนโลยีมากำกับดูแลงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลควบคู่ไปด้วย


พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า มีการรายงานการดำเนินงานของแผนสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ที่มียุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรเป็นฐานรองรับงานสุขภาวะ เสริมศักยภาพบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพของผู้บริหารและพนักงาน สร้างนวัตกรรมองค์กรสุขภาวะ เช่น การบริหารร่างกายก่อนการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดจากการทำงาน เน้นการดำเนินงานในกลุ่มองค์กรราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ส่งผลให้มีต้นแบบองค์กรสุขภาวะที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มองค์กร ปัจจุบันได้ดำเนินงานสุขภาวะองค์กรประมาณ 10,000 องค์กร และเน้นสร้างองค์กรสุขภาวะภาคีเครือข่ายใหม่อีก 1,000 องค์กร รวมทั้งมีการจัดการองค์ความรู้ งานวิจัย การศึกษาความคุ้มค่าในการดำเนินงานองค์กรสุขภาวะ เพื่อใช้ในการขยายผลต่อยอดในการขับเคลื่อนการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ


“งานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร หรือ Happy Workplace ที่ขับเคลื่อนสุขภาวะองค์กรในสถานประกอบการ 159 แห่ง มีข้อมูลว่า คนทุ่มเททำงานเพิ่มร้อยละ 95.9 ลาออกลดลงร้อยละ 91.9 ความสุขเพิ่มร้อยละ 62 สถานประกอบการมีผลผลิตสูงขึ้น คิดเป็นผลตอบแทนได้ถึง 240 ล้านบาท ดังนั้นจะขยายการทำงานเรื่องนี้อีก ใน 3 ปี จะต้องมีองค์กรแห่งความสุขเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 องค์กร” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code