บางกอกนี้…ดีจัง

เครือข่ายพลัง 3 ดี เมืองสื่อสร้างสรรค์ โดยมูลนิธิเพื่อเยาวชน จัดงานบางกอกนี้…ดีจัง ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหารและชุมชนบ้านบุหวังส่งเสริม ฟื้นฟูพื้นที่สร้างสรรค์ ของดีเมืองบางกอก 1 ชุมชน 1 ของดีเพื่อเด็กและชุมชน

งานนี้ยังหวังสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนากิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ และเกิดความภาคภูมิใจ ในตัวตน ภูมิปัญญา ศิลปะ และสื่อวัฒนธรรมของชุมชน  และเกิดพลังจากทุกภาคส่วน ทั้ง เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายชุมชน ภาคีภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ เกิดมหกรรม บางกอกนี้ … ดีจัง เพื่อสื่อสารสร้างกระแสสู่สังคม และเกิดพลังความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนทั้ง 5 เขต ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันชุมชนขับเคลื่อนพื้นที่ให้เป็นชุมชน 3 ดี สู่เมืองวิถีสุข เพื่อเด็กเยาวชนครอบครัวและคนในชุมชน

เปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมตามความสนใจเช่น การรวมกลุ่มเข้าค่าย กลุ่มละคร กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ลำตัด รำไทย สิงโต กระตั้วแทงเสือ อื่นๆ และฟื้นฟูให้ความสำคัญกับรากเหง้าสื่อวัฒนธรรมสื่อภูมิปัญญาสื่อของดีที่มีอยู่ในชุมชน   สร้างขบวนสื่อวัฒนธรรมเพื่อสื่อสารให้เด็กเยาวชนคนในชุมชนได้เข้าใจมีโอกาสได้เรียนรู้จะนำมาซึ่งความเข้มแข็ง ความภาคภูมิใจของคนและชุมชนนำมาสู่การสร้างความแข็งแรงให้กับเด็กเยาวชนลูกหลานของตนในอนาคต 

การขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ บางกอกนี้ … ดีจัง เป็นการตั้งต้นการดำเนินการร่วมกันของชุมชน และกลุ่มคนสามวัย(เด็กเยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้เฒ่าผู้แก่) ซึ่งเป็นการต่อยอดการทำงานของชุมชน และต้นทุนที่ดี ที่มีอยู่ในชุมชน เป็นการสืบค้น และสืบสานต่อ ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่สุขภาวะ ที่สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชน ครอบครัวและคนในชุมชน ในเรื่องของภูมิปัญญาของดีในชุมชนเขตบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ เขตพระนคร เขตบึงกุ่ม เขตบางนา

นอกจากจะขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดเป็นพื้นที่จริง สามารถเป็นพื้นที่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ และการยกระดับให้เป็นกระแสสาธารณะ จะช่วยให้สังคมเกิดความตระหนักให้ความสำคัญกับพื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่สำหรับเด็กเยาวชนครอบครัว โดยมีการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายเกสรชุมชนเขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เครือข่ายชุมชนวัดสังเวช 5ชุมชนเขตพระนคร เครือข่ายชุมชนสุวรรณประสิทธิ์2 เขตบึงกุ่ม และชุมชนโรงเรียนเขตบางนา และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน มูลนิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กลุ่มรักยิ้มและภาคีเครือข่ายสื่อเด็กเยาวชน 

โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสถาบันสื่อเด็กเยาวชน สสย. และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส .โดยมุ่งสู่ เป้าหมายเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนกรุงเทพมหานครให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อน บางกอกนี้…ดีจัง 1 ชุมชน 1 ของดีเมืองบางกอก

ภายในงานมีกิจกรรมปั่นยิ้ม (แรลลี่จักรยาน) เรียนรู้วิถีชุมชนบ้านบุ บางกอกน้อย ตั้งแต่เวลา 10.00– 12.00 น. เดินแกะรอยเรื่องเล่าชาวบางกอกน้อยกับความทรงจำสงครามมหาเอเชียบูรพา ตั้งแต่เวลา14.00–16.30 น. ลานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและสื่อสร้างสรรค์   ตั้งแต่เวลา 15.00–20.30 น. เวทีสื่อวัฒนธรรม บางกอกนี้…ดีจัง ตั้งแต่ เวลา 17.30 – 20.00 น.

 

 

ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

Shares:
QR Code :
QR Code