“บัวโคก” ยกกำลังอ่านสร้างสุขทั้งตำบล

“บัวโคก” ยกกำลังสุขทั้งตำบล ร่วมขับเคลื่อนให้สุรินทร์ก้าวสู่นครแห่งการอ่าน


“บัวโคก” ยกกำลังอ่านสร้างสุขทั้งตำบล  thaihealth


เมื่อกลางเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา ในงานมหกรรมอ่านยกกำลังสุข ปลุกพลังครอบครัวสุรินทร์รักการอ่าน   ปี 2 ณ โรงเรียนบัวโคก  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  ได้มีเวทีเสวนาวิชาการ “แนวทางการผลักดันสุรินทร์ นครแห่งการอ่าน” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากหลายภาคส่วน ทั้งในพื้นที่ ต.บัวโคก และนอกพื้นที่ ได้แก่ คุณสุดใจ  พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.   นายสมสิทธิ์  จันทร์แดง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก    นายสมหมาย สาแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิงพวย  นายสุนทร  ธรรมนาม  ผู้ใหญ่บ้านหนองคูน้อย  นางวิลาวรรณ   อรัญศรี  กศน.ตำบลบัวโคก   นายกิตติพงษ์   อิ่มจิตร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวโคก       นายณวพล   บุญอาษา ภาคีส่งเสริมการอ่านจากจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทองนรินทร์  สาแว  กำนันตำบลบัวโคก และดำเนินรายการโดย นายชัยวัฒน์  ไชยทอง ครูโรงเรียนสนมวิทยาคาร


“บัวโคก” ยกกำลังอ่านสร้างสุขทั้งตำบล  thaihealthนายสมสิทธิ์  จันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก กล่าวว่า “….ชีวิตกระผมมีโอกาสทางการศึกษาน้อย รู้สึกน้อยใจ  แต่ตอนนี้ผมอยากมอบโอกาสให้กับลูกๆหลานๆในชุมชน ทุกคนเข้าถึงเพราะเห็นแล้วว่า การอ่านเป็นประโยชน์จริง” จากต้นทุนการศึกษาของท่านน้อยนำสู่  การพลักดันการส่งเสริมการศึกษาในชุมชนจนจัดตั้งเป็นนโยบายหลักลงไปยังสถานศึกษา(โรงเรียน) ทั้ง 7 แห่งในตำบลบัวโคก โดยมีชุมชนเป็นจุดสำคัญในการส่งเสริมการอ่าน เพราะชุมชนอยู่ในมือท่านเอง


อีกด้านของการส่งเสริมการอ่านของผู้ใหญ่บ้านหนองคูน้อย นายสุนทร  ธรรมนาม มองว่าทุกคนสามารถเริ่มได้จากจุดเล็กๆ จากต้นทุนของชุมชนที่มีอยู่เช่นผ่านกิจกรรมเสียงตามสาย  โดยให้กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ได้ทำร่วมกิจกรรม ทุก เช้าของทุกวันจะมีกิจกรรมเล่าสู่กันฟังผ่านหนังสือ โดยใช้หอกระจายเสียงของชุมชน  โดยให้ถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนและกลุ่มเยาวชน


ในส่วนของนักวิขาการสาธารณสุข  นายกิตติพงษ์  อิ่มจิตร ผอ.รพ.สต.บัวโคก  มองว่า ความสำคัญของการศึกษานับว่าเป็นปัจจัยหลักของการมีสุขภาวะที่ดี   โดยเฉพาะการศึกษาที่ใช้ต้นทุนต่ำ คือ การอ่าน  การส่งเสริมการอ่านนับว่าเป็นปัจจัยแรกที่ทำให้คนมีความรู้  เมื่อรู้แล้วสามารถแยกแยะได้ สิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร รู้จักเหตุ รู้จักผล อันเป็นปัจจัยหลักในการดูแลสุขภาพร่างกาย ให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ.


การขับเคลื่อนส่งเสริมการอ่านในอนาคตของ อบต.บัวโคก ได้หนุนเสริมให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อตอบโจทย์นโยบายระดับชาติ คือ  โรงเรียนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  และการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่าน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย คุณสุดใจ  พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้กล่าวเน้นย้ำว่า “เด็กทุกคนที่เกิดบนแผ่นดินไทย ต้องเข้าถึงหนังสือหรือสวัสดิการหนังสือฟรี”  โดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว โรงพยาบาล โรงเรียน  ชุมชน ทุกหน่วยมีการเชื่อมโยงการดำเนินในทุกโครงสร้างต่างๆ ที่มีในชุมชน และตำบล  เพื่อยกระดับสู่อำเภอและขยายเต็มพื้นที่ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีต่อไป


 


 


ที่มา: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

Shares:
QR Code :
QR Code