บันทึกคุณแม่นักอ่านนิทาน

ที่มา : เว็บไซต์ thaipr.net


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaipr.net


น้อยให้เติบโตเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ thaihealth


บันทึกคุณแม่นักอ่านนิทาน 'เพื่อนร่วมทางคุณแม่ยุคใหม่' สร้างลูกน้อยให้เติบโตเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ


มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอแนะนำหนังสือเล่มใหม่ "บันทึกคุณแม่นักอ่านนิทาน" เขียนโดย คุณธิดา พานิช คุณแม่ลูกสองซึ่งใช้ประสบการณ์การเลี้ยงลูกของตนเองมาเขียนบันทึก มูลนิธิฯ ได้อ่านบันทึกของคุณแม่ท่านนี้ และเห็นว่ามีประโยชน์แก่คุณแม่รุ่นใหม่ทุกๆ ท่าน จึงนำมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวงกว้าง หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือน "เพื่อนร่วมทาง" ของคุณแม่ที่จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับ ร่วมกันพัฒนาลูกๆ ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ที่เรียกว่า "มุนษย์ที่แท้" ตามความคาดหวังของพ่อแม่ทุกคน


ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านหนังสือเล่มนี้ ผ่านคำนิยม โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานมูลนิธิสยามกัมมาจล มีใจความว่า.. "บันทึกคุณแม่นักอ่านนิทาน เล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงในการเลี้ยงลูกสองคน สอดแทรกวิธีการสำหรับพ่อแม่ใช้เลี้ยงลูกเล็กให้สั่งสมการเชื่อมโยงใยประสาทในสมอง วิธีการดังกล่าวจะค่อยๆ ปูพื้นฐานการมี "สมองดี" ไปโดยปริยาย เวลานี้ ความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วบอกว่า สมองดีสร้างได้แล้ววิธีการที่เล่าใน บันทึกคุณแม่นักอ่านนิทาน เป็นวิธีการที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว


"สมองดี" มีหลายมิติ มิติหนึ่งที่หน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเปิดกว้างในวัยทารกและเด็กเล็ก คือ การพัฒนา Executive Functions & Self-regulation (เรียกย่อๆ ว่า EF) ซึ่งเป็นสมองส่วนควบคุมจิตใจ ควบคุมอารมณ์ และควบคุมพฤติกรรมของตนเอง รวมทั้งการทำหน้าที่คิดที่เรียกว่า Working Memory พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกตามแนวทางที่แนะนำในหนังสือเล่มนี้จะเท่ากับฝึก EF ให้แก่ลูกไปในตัว โปรดอ่านตอนที่ชื่อว่า "ลูกชิ้นไม้นั้นกับการยับยั้งชั่งใจ"


ในส่วนของการอ่านนิทานให้ลูกฟังนั้น นอกจากเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่ลูกแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นจินตนาการ และเป็นกิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่ ที่เรียกว่า Socialization ซึ่งจะช่วยให้เกิดพัฒนาการด้านจิตใจ ที่เรียกว่า Attachment ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาอารมณ์ของตนเอง และพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เด็กที่มี Attachment มั่นคง จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจในตนเอง และมีความมั่นคงทางอารมณ์


ท่านผู้อ่านจะสังเกตเห็นว่า วาวา ลูกสาวคนโตของโบ มีคลังคำอยู่ในสมองมากจนผู้ใหญ่ตกใจ ว่าเด็กอายุน้อยขนาดนั้น สามารถพูดคำที่มีความหมายลึกซึ้งถึงขนาดนั้นได้เชียวหรือ นี่คือตัวอย่างจริงของผลลัพธ์ที่ เกิดจากการฟังนิทานที่คุณแม่อ่านให้ฟัง


บันทึกคุณแม่นักอ่านนิทาน เล่าเรื่องราวการเรียนรู้และเติบโตของลูก ผ่านการสังเกตของแม่ พร้อมๆ ไปกับการเรียนรู้และเติบโตของแม่นำมาเผื่อแผ่แก่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าที่คุณพ่อคุณแม่ สำหรับเป็นแนวทางเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นเป็นคน "สมองดี" ซึ่งหมายความว่า ดีทั้งด้านสติปัญญา และด้านบุคลิก อารมณ์ และปฏิสัมพันธ์ โดยหนังสือเล่มนี้เน้นการพัฒนา ด้านบุคลิก อารมณ์ และปฏิสัมพันธ์ ที่หนังสือเลี้ยงให้รุ่ง เสนอว่า มีความสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิตมากกว่าความฉลาดหรือสติปัญญา"


– รายละเอียดหนังสือคุณแม่นักอ่านนิทาน ขนาด A5 พิมพ์ 4 สี่ทั้งเล่ม จำนวน 250 หน้า ราคาปก 100 บาท


สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือบันทึกคุณแม่นักอ่านนิทานมูลนิธิฯ เผยแพร่หนังสือผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้


1.หนังสือเป็นเล่ม มูลนิธิฯเผยแพร่ผ่าน ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา หรือ มูลนิธิสยามกัมมาจล


โทร.02-9379901-7 ( 9.00-17.00 น. เว้นวันหยุดธนาคาร)


2. กรณีต้องการนำไปเผยแพร่จำนวน ตั้งแต่ 50 เล่มขึ้นไป ติดต่อโดยตรงที่มูลนิธิฯ


3. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ด้านล่างนี้ สำหรับบทแนะนำและบทแรกของหนังสือ : intro-mom diary-2018


สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือบันทึกคุณแม่นักอ่านนิทานมูลนิธิฯ เผยแพร่หนังสือผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้


1.หนังสือเป็นเล่ม มูลนิธิฯเผยแพร่ผ่าน ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา หรือ มูลนิธิสยามกัมมาจล


โทร.02-9379901-7 ( 9.00-17.00 น. เว้นวันหยุดธนาคาร)


2. กรณีต้องการนำไปเผยแพร่จำนวน ตั้งแต่ 50 เล่มขึ้นไป ติดต่อโดยตรงที่มูลนิธิฯ


3. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ด้านล่างนี้ สำหรับบทแนะนำและบทแรกของหนังสือ : intro-mom diary-2018


หมายเหตุ : สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจนำหนังสือไปใช้สำหรับจัดกิจกรรมเล่มเกมส์ในเล่ม สามารถติดต่อได้

Shares:
QR Code :
QR Code