บันทึกข้อตกลง เข้าพรรษา = พักตับ

ที่มา : เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก


ภาพประกอบจากเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก


เข้าพรรษา = พักตับ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย thaihealth


เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก จัดทำ MOU เข้าพรรษา = พักตับ กับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ


วันที่ 19 สิงหาคม 2559 สภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมมือกับ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสนองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น


ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก จึงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยในการป้องกันผลกระทบอันเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนในช่วงเข้าพรรษา (งดเหล้าเข้าพรรษา = พักตับ) โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้


1.ร่วมเชิญชวนเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการงดเหล้าเข้าพรรษา (งดเหล้าเข้าพรรษา = พักตับ)


2.ร่วมมือกันดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพแก่เกษตรกรของเครือข่ายของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ


3.ร่วมมือกันสร้างพื้นที่รูปธรรม เกษตรกรต้นแบบ/หน่วยงานต้นแบบ ในการพัฒนาชีวิตของเกษตรกรไทยช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน


4.ร่วมมือกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการนำการขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษา (งดเหล้าเข้าพรรษา = พักตับ) ไปสู่การปฏิบัติครอบคลุมสาขาอาชีพเกษตรกรรม และให้เกษตรกรตระหนักรู้ ผลกระทบอันเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


5.จัดทำระบบฐานข้อมูลของเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการที่ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา(งดเหล้าเข้าพรรษา = พักตับ) เพื่อวางแผนการทำงานในการทำงานในปีต่อไปให้เกิดรูปธรรมความร่วมมือร่วมกัน และขยายผลการทำงานสู่เกษตรกรให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code