`บันดาลแรงใจ` หนังสือคำสอนพ่อ

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์


'บันดาลแรงใจ' หนังสือคำสอนพ่อ thaihealth


ด้วยเชื่อมั่นว่า รากฐานการอ่านเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็ก ๆ มีพื้นฐานที่ดีต่อไปในอนาคต


มูลนิธิเอสซีจีได้เปิดตัวหนังสือภาพ "บันดาลแรงใจ" ภายใต้ "โครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทยปีที่ 10" ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และ  พระราชปรารภ คัดตัดตอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาจัดทำเป็นหนังสือ ผ่านการใช้จินตนาการรังสรรค์งานศิลปะจากศิลปินและนักวาดภาพสำหรับเด็กชั้นนำของเมืองไทยถึง 12 คน จนเป็นหนังสือภาพเล่มพิเศษ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีต้นแบบที่ดีงามในการดำรงชีวิต รวมทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายในงานยังได้รับเกียรติจากศิลปินผู้วาดภาพมาร่วมพูดคุยถึงแรงบันดาลใจในการรังสรรค์หนังสือภาพเล่มพิเศษนี้ อาทิ รองศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์, ครูชีวัน วิสาสะ, คุณนันทวัน วาตะ, คุณภัทรีดา ประสานทอง เป็นต้น


คุณขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า โครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อสร้างการรับรู้ให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ได้ใช้หนังสือภาพสำหรับเด็กเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุตรหลาน ผ่านกระบวนการ "เล่านิทาน อ่านหนังสือ" เพื่อช่วยเพิ่มพัฒนาการทางสมอง สติปัญญา และเติมเต็มความมั่นคงทางอารมณ์ให้แก่ลูกน้อย และยังได้ขยายโอกาสไปยังกลุ่มเด็กผู้บกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ เด็กตาบอดและเด็กสายตาเลือนราง เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางสังคมและยกระดับมาตรฐานการอ่าน ให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาผ่านหนังสือภาพอย่างเท่าเทียม


สำหรับหนังสือภาพที่จัดพิมพ์ในปีนี้มีจำนวน 5 เรื่อง ในจำนวนนี้มีเล่มพิเศษ เรื่อง "บันดาลแรงใจ" ที่จะทำให้ผู้อ่านซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงงานอย่างหนักตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน และการถ่ายทอดพระบรมราโชวาทของพระองค์นี้ ก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบที่ดีงามในการดำรงชีวิต ทั้งนี้หนังสือที่พิมพ์ครั้งแรกจะไม่มีจำหน่าย แต่จะนำไปมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศผ่านเครือข่าย อาทิ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9


'บันดาลแรงใจ' หนังสือคำสอนพ่อ thaihealth


สำหรับหนังสือภาพอีก 4 เล่ม ประกอบด้วย หนังสือภาพ เรื่อง กอด, สีฟ้าเล็กเล็ก กับ สีเหลืองเล็กเล็ก และ ทำไม โดยทั้งสามเรื่องนี้เหมาะสำหรับเด็กวัยแรกเกิด-2 ปี, 2-4 ปี และ 4-6 ปี ตามลำดับ และได้รับการยอมรับจากนักวิชาการด้านการศึกษาและนักสร้างสรรค์หนังสือเด็กจากทั่วโลกว่า มีทั้งความดีงามในด้านสาระเนื้อหา และมีความงดงามทางศิลปะ เหมาะแก่การอ่านให้ลูกน้อยวัยแรกเกิด-6 ปี ฟังเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีหนังสือภาพเรื่อง คุณเงาใจดี ที่ใช้เทคนิคการพิมพ์นูนโดยใช้กระดาษเบรลล์ล่อนสำหรับเด็กผู้บกพร่องทางการมองเห็นอีกด้วย


ด้าน ครูชีวัน วิสาสะ นักเขียน นักวาดภาพประกอบ และบรรณาธิการหนังสือภาพสำหรับเด็ก หนึ่งในศิลปินผู้ออกแบบปกและตั้งชื่อหนังสือภาพเรื่อง "บันดาลแรงใจ" เผยถึงที่มาของชื่อหนังสือภาพ และแนวคิดในการออกแบบปกของหนังสือว่า ชื่อหนังสือมาจากพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และพระราชปรารภของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่ง บันดาลใจให้ผู้คนที่ได้น้อมนำไปใช้เกิดแรงใจลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น พระราชดำรัสของพระองค์ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินนักวาดทั้ง 12 คนนำมาเป็นต้นแบบเพื่อที่จะสร้างงานศิลปะประกอบในเล่ม คุณค่าที่เด็กๆ จะได้รับจากการอ่าน การดูหนังสือภาพ "บันดาลแรงใจ" อย่างแรกคือ เด็กๆ จะได้ทำความเข้าใจ ฝึกคิดวิเคราะห์พระราชดำรัสฯ ที่เป็นหลักคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ทรงคุณค่าและนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคล รวมทั้งภาพวาดในหนังสือก็จะช่วยขยายมุมมองแนวคิด ขยายจินตนาการผสานไปสู่ความเข้าใจและเรียนรู้พระราชดำรัสฯ ของเด็กๆ ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น


สำหรับรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจำหน่ายหนังสือภาพ จะนำสมทบเข้า "กองทุนนำหนังสือดีสู่เด็กไทย" เพื่อจัดพิมพ์หนังสือภาพและนำไปมอบให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสเข้าถึงโลกแห่งหนังสืออย่างทัดเทียมกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตาม

Shares:
QR Code :
QR Code