บริการทำฟันผู้ป่วยเก้าอี้ล้อเลื่อน

ที่มา : กรมการแพทย์ 


เด็นทัลแพลตฟอร์ม บริการทำฟันผู้ป่วยเก้าอี้ล้อเลื่อน thaihealth


แฟ้มภาพ


สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ พร้อมให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยสูงอายุและคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน ด้วยเครื่อง เด็นทัลแพลตฟอร์ม เก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้ป่วยที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน ลดเสี่ยงอุบัติเหตุจากการเคลื่อนย้าย


นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่าปัจจุบันผู้สูงอายุและคนพิการในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น โดยมีคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งการให้บริการทางทันตกรรมในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอุปสรรคสำคัญคือ การเคลื่อนย้ายร่างกายจากเก้าอี้ล้อเลื่อนไปยังเก้าอี้ทำฟัน ซึ่งมีความเสี่ยงในการบาดเจ็บและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  เด็นทัลแพลตฟอร์ม (Dental Platform) เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้ผู้ป่วยที่มีความพิการและใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนมีความสะดวกสบายมากขึ้น เมื่อจำเป็นต้องได้รับบริการทางทันตกรรมโดยสามารถเข็นเก้าอี้ล้อเลื่อนขึ้นไปบนเด็นทัลแพลตฟอร์ม ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถปรับระดับเก้าอี้ทำฟันได้ตามความต้องการและรักษาได้สะดวกยิ่งขึ้น


สถาบันทันตกรรมกรมการแพทย์ ตระหนักถึงความสำคัญ จึงร่วมกับ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ และศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาอุปกรณ์เด็นทัลแพลตฟอร์มช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยได้มาตรฐาน อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน และลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ/การเคลื่อนย้าย


ทันตแพทย์หญิงวีรนันท์ วิชาไทย ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านทันตกรรม สถาบันทันตกรรมกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การวิจัยพัฒนาเด็นทัลแพลตฟอร์มเริ่มจากการประเมินความเสี่ยง การใช้งาน การทดสอบมาตรฐาน ความปลอดภัย จากนั้นนำไปประเมินแรงกดทับบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย เมื่อใช้เด็นทัลแพลตฟอร์มเอียงทำฟันในผู้ป่วยที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน ตลอดจนประเมินความคิดเห็นของผู้ป่วยและทันตแพทย์ผู้รักษา พบว่า ไม่พบความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยและผู้ใช้งาน และค่าความดันของพื้นผิวสัมผัสมีค่าความดันสูงไม่เกิน 232 mmHg ซึ่งกล่าวได้ว่าการใช้เด็นทัลแพลตฟอร์มมีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดแผลกดทับ และมีความปลอดภัยต่อการให้บริการทางทันตกรรม

Shares:
QR Code :
QR Code