บรรยายพิเศษ อัพเกรดมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบปฏิบัติการความดี 4.0

featured

โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ธนาคารจิตอาสา ช่องทางออนไลน์ที่สร้างประสบการณ์ตรงและแรงบันดาลใจในการทำดีผ่านงานอาสา ก้าวตามรอย 9 แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และ 19 องค์กรจิตอาสาพลังแผ่นดิน ในฐานะองค์กรตั้งต้นของโครงการฯ จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ อัพเกรดมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบปฏิบัติการความดี 4.0” ชวนคิดชวนคลิกผ่านมุมมองและนิยามความหมายที่เห็นเป็นรูป (ปะ) ธรรม โดยพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาของโครงการ ท่านได้รับการยอมรับทั้งในงานทางสังคม โลกและทางธรรมว่าเป็นพระภิกษุ ผู้เป็นทั้งนักวิชาการ นักอ่าน นักเขียน นักคิด นักสื่อสาร นักปฏิบัติ นักอนุรักษ์ นักบรรยาย นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคม ฯลฯ วันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ