‘น้ำดื่มผ่านมาตราฐานน้ำดื่มเวียงลดา’จ.พะเยา

ที่มา:วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก จัดการน้ำ 12 ประเด็นสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


‘น้ำดื่มผ่านมาตราฐานน้ำดื่มเวียงลดา’จ.พะเยา thaihealth


ปัญหาเรื่องน้ำดื่มสำหรับการบริโภคเป็นปัญหาใหญ่ที่ชาวชุมชนเวียงต้องเผชิญ เนื่องจากน้ำในพื้นที่มีการปนเปื้อนสารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ทำให้น้ำไม่สะอาด ขณะที่น้ำประปาก็ยังเข้าไม่ถึงพื้นที่ของตำบล ประชาชนจึงต้องบริโภคน้ำที่ผลิตจากโรงน้ำดื่มของกระทรวงสาธารณสุข


ด้วยเหตุนี้ ลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ ซึ่งเวลานั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ จึงได้ก่อตั้งโรงน้ำดื่มเวียงลดาขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2539 ผ่านโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนของสภาผู้แทนราษฏร โดยโรงน้ำดื่มประกอบด้วยอาคารหนึ่งหลัง และอุปกรณ์กรองน้ำ 1 ชุด ใช้งบประมาณในการสร้าง 201,000 บาท และได้ให้กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ โดยกลุ่มสตรีได้มีการระดมทุนเป็นหุ้น หุ้นละ 100 บาท ระดมได้ 600 หุ้น เพื่อนำทุนไปจัดซื้อวัสดุบรรจุน้ำ สมาชิกกลุ่มเริ่มแรกมีทั้งหมด 150 คน


ต่อมาในปี 2545 โรงน้ำดื่มได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนจากรัฐบาล ผ่านทางเทศบาลตำบลเวียง จึงได้นำเงินมาจัดสร้างอาคารเพิ่มอีกหนึ่งหลัง และซื้อเครื่องกรองน้ำระบบ RO (Reverse Osmosis System) จำนวน 1 ชุด พร้อมกับอุปกรณ์บรรจุน้ำ ทำให้ในปีถัดมาโรงน้ำดื่มเวียงลดาได้ผ่านการตรวจสอบประเมินมาตราฐานการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท ปัจจุบันกลุ่มผลิตน้ำนี้มีสมาชิก 560 คน มีหุ้นทั้งหมด 4,194 หุ้น และมีหน่วยงานในชุมชนสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

Shares:
QR Code :
QR Code