นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม

featured

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ สยามสแควร์วัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สภาคณบดีศิลปศาสตร์แห่งประเทศไทย และภาคประชาสังคม จัดเวทีและนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network for Change : UNC) ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมที่น่าอยู่ ขึ้นระหว่างวันที่ 20 -21 พฤษภาคม 2558 โดยมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธาน และ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ 14 คณะทีเข้าร่วมโครงการ และมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทั้ง 14 คณะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1FABslG

Shares:
QR Code :
QR Code