นำร่อง 8จ. ดูแลสุขภาพคนเก็บขยะ

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


นำร่อง 8จ. ดูแลสุขภาพคนเก็บขยะ thaihealth


แฟ้มภาพ


นำร่องพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัด "เก็บขยะ เก็บชีวิต อย่าคิดเสี่ยง" ในวันสิ่งแวดล้อมโลก


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี กรมควบคุมโรคได้จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการคัดแยกและรีไซเคิลขยะ นำร่องในพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี โดยมีประเด็นสื่อสาร "เก็บขยะ เก็บชีวิต อย่าคิดเสี่ยง"


นพ.อำนวยกล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาขยะในประเทศไทยว่า ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ระบุว่าในปี 2557 มีขยะทั่วประเทศ 26.19 ล้านตัน/ปี โดยปริมาณขยะตกค้างสะสมทั่วประเทศ 14.8 ตัน ส่วนจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 5 อันดับแรก คือ สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา และขอนแก่น นอกจากนี้ ยังพบว่าปัญหาขยะอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มี 376,801 ตัน จากการสำรวจข้อมูลพบว่า มีชุมชนที่ประกอบอาชีพรับซื้อและคัดแยกซากขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปขายต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี


"คนที่ทำงานคัดแยกและรีไซเคิลขยะ มีปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหรือการเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม นอกจากนี้ยังพบว่า หลายพื้นที่ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ ซึ่งประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ คือ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยทางด้านระบบทางเดินหายใจ และมักมีปัญหาสุขภาพจากขยะติดเชื้อและสารเคมีตกค้างในร่างกาย เช่น สารตะกั่ว สารหนู ปรอท และสารโลหะหนักอื่นๆ และเมื่อเกิดการเจ็บป่วย จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม" นพ.อำนวยกล่าว และว่า ดังนั้น โครงการนี้ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สธ. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์กรพัฒนาเอกชน จึงเกิดขึ้น โดยมีการจัดทำทะเบียน ตรวจคัดกรองความเสี่ยงและตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้ในการดูแลตัวเอง

Shares:
QR Code :
QR Code