นำร่องพัฒนาครูและผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้

นำร่องพัฒนาครูและผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ thaihealth


“สสค.” ร่วมกับ “มทส.” เปิดผลงานวิจัยข้อมูลเด็กและเยาวชนจาก 31 โรงเรียนนำร่องจังหวัดนครราชสีมา พบ 3 ปัญหาหลักลูกหลานย่าโม “ไม่มีความสุขในการเรียน” “อยากให้ครูใจดี” และ “ไม่ได้กินข้าวเช้าเพราะไม่มีเงิน” ชวนทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมกันเฝ้าระวังและพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหา พร้อมเตรียมขยายผล “โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน” หรือ “PLC” เพื่อพัฒนาครูและผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขออกไปทั่วทั้งจังหวัด หลังประสบความสำเร็จจาก 13 โรงเรียนต้นแบบ


สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) โดย เทคโนธานี เปิดเวทีนำเสนอผลการวิจัย “โครงการวิจัยเพื่อสารสนเทศทางการศึกษาโรงเรียนนำร่องจังหวัดนครราชสีมา”ภายใต้ “โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา” โดยข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2,911 คนใน 31 โรงเรียนพบว่าเด็กโคราช มีอัตราการลาป่วยสูงถึงร้อยละ 60 หรือเฉลี่ย 3 วันต่อภาค ไม่ชอบการเรียนในวิชาหลักเช่นคณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ ถึงร้อยละ 32 และใช้เวลาเสาร์อาทิตย์เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ถึงร้อยละ 29.77


ดร.วิภานันท์ เอียประเสริฐ หัวหน้าทีมวิจัยและคณะทำงานจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้นครราชสีมา เปิดเผยว่าจากงานวิจัยพบ 3 ปัญหาหลักของเด็กและเยาวชนในจังหวัดโคราชคือ เด็กร้อยละ 30 ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเนื่องจากปัญหาความยากจน และจากการสำรวจระดับของความสุขในการเรียนพบว่าเด็กนักเรียนไม่มีความสุขในการเรียนค่อนข้างสูงจนน่าเป็นห่วง และในประเด็นที่อยากให้โรงเรียนปรับปรุงในเรื่องใดบ้างก็ยังพบว่ามีเด็กถึง 1,664 คนที่ระบุว่าอยากให้คุณครูใจดี


“ผลของการวิจัยเหล่านี้คณะทำงานทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันเพื่อดูว่าขณะนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นกับเด็กในจังหวัดของเรา มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ และถ้าเราอยากที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนของเรา ผู้ใหญ่อย่างเราเองจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันของคณะกรรมการประสานงานร่วมในพื้นที่นำร่องและคณะทำงานปฏิรูปการเรียนรู้ของจังหวัดที่เพื่อที่จะยกระดับไปสู่เวทีการนำเสนอข้อมูลและปัญหาในระดับจังหวัดต่อไป”


ผศ.ดรภากร พิทยชวาล หัวหน้าคณะทำงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังระบุถึงแนวทางการขยายผลการดำเนินงาน โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน หรือ Professional Learning Community (PLC) ว่าโคราชเป็น 1 ใน 4 จังหวัดที่ทำงานร่วมกับ สสค. โดยได้นำกระบวนการ PLC ไปใช้กับ 13 โรงเรียนนำร่องซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี


“การนำ PLC ไปใช้พัฒนาครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น ได้ทำให้เกิดการสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุขเกิดขึ้นระหว่างครูและเด็กนักเรียน เป็นปรากฏการณ์ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้หนุนเสริมกับโรงเรียนอีกหลายๆ แห่งได้ โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับครูและเด็กจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นให้ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต”


 


 


ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) 

Shares:
QR Code :
QR Code