นำคู่มือใช้รถใช้ถนน บรรจุหลักสูตรเด็กประถม

/data/content/25988/cms/e_abceflqrsw89.jpg


          เครือข่ายลดอุบัติเหตุ แนะ สพฐ.-ศธ.ดึงคู่มือใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยฯ บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนเด็กประถมศึกษาทั่วประเทศ ชี้ควรเร่งสร้างเด็กไทยให้รู้จักมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนสอดรับนโยบายนายกรัฐมนตรี


          นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นหน่วยงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนน เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการนำคู่มือการเรียนการสอน เรื่อง การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ในโครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจรเด็กและเยาวชน ซึ่งมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี 2513 กลับมาใช้ใหม่และบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษาอย่างจริงจัง สอดคล้องกับนโยบายค่านิยม ในข้อที่ 8 "มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่"


          เนื่องจากคู่มือฉบับนี้จะช่วยให้โรงเรียนสามารถวางแผน ฝึกทักษะ เสริมสร้างและอบรมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่มีความรับผิดชอบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียนแนะนำและดูแลเด็กๆ อย่างถูกวิธี พร้อมบรรจุเนื้อหาและวิธีการสอนที่เหมาะสมแต่ละกลุ่มวัยและระดับชั้นปีไว้อย่างครบถ้วน เช่น เด็กเล็ก ป.1 เนื้อหาที่สอนเกี่ยวกับการฝึกให้เด็กรู้จัก หยุด มอง ฟัง คิด อธิบายสิ่งที่เห็นได้ รวมถึงการฝึกข้ามถนนอย่างปลอดภัย ส่วนเด็กโต ป.5 เป็นเรื่อง การตัดสินใจการข้ามถนนอย่างปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัยและเตรียมตัวกับขนส่งมวลชน เป็นต้น


          นายพรหมมินทร์ กล่าวว่า จากข้อมูลศูนย์สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุว่า อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ในเด็ก เด็กตายจากอุบัติเหตุจราจร 12 ปีที่ผ่านมา (2543-2554) จำนวน 7,836 คน เฉลี่ย ปีละ 653 คน แบ่งเป็นเด็กเล็ก 1-4 ปี 1,663 คนร้อยละ 21.2 หรือปีละ 139 คน เด็กวัยเรียน 5-9 ปี 1,898 คน ร้อยละ 24.2 หรือปีละ 158 คน และเด็กวัยรุ่น 10-14 ปี 4,275 คน ร้อยละ 54.6 หรือปีละ 358 คน


          "หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ นำคู่มือฉบับนี้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศอีกครั้งอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมดึง ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมปลูกฝังจิตสำนึก ระเบียบวินัย การเคารพกฎหมายให้เกิดกับเด็กไปพร้อมๆ กัน นอกจากจะเป็นการสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่อยากเห็นเด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยแล้ว ยังจะส่งผลให้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของไทยลดลงได้อย่างยั่งยืน" นายพรหมมินทร์ กล่าว


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ