นายก อบจ.ยโสธร จับมือเครือข่ายสู่จังหวัดน่าอยู่

 

นายก อบจ.ยโสธร  จับมือเครือข่ายสู่จังหวัดน่าอยู่

นายสถิรพร นาคสุข นายกอบจ.ยโสธร เผยว่า รวมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดยโสธรสู่จังหวัดน่าอยู่ที่สุด โดยได้ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธรได้ทำข้อตกลงกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพโครงการขับเคลื่อนจังหวัดยโสธร กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 -วันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยดำเนินงานร่วม กับเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน

“ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนหลายหมู่บ้านรวมตัวดำเนินโครงการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน เครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้มีประสบการณ์”

ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร มีองค์ความรู้เป็น รูปธรรมสามารถนำไปใช้ ทั้งในระดับแนวคิดการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่โดยกำหนดเป้าประสงค์คุณลักษณะ “ยโสธรเมืองแห่งการอ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผู้นำเกษตรอินทรีย์สุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาคนรุ่นใหม่ ผู้บริโภคปลอดภัย บุญบั้งไฟงามเลิศ”

นายสถิรพร กล่าวอีกว่า อบจ.ยโสธรจึงมีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังภาคี เครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดยโสธรสู่จังหวัดน่าอยู่ที่สุด ผู้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานในอปท. เครือข่ายระดับพื้นที่ปฏิบัติการ และจังหวัดที่ร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

 

 

ที่มา :   หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code