“นับเราด้วยคน ส่งบริจาคยา เพื่อชาวอุ้มผาง”

เรื่องโดย พิมพ์ชนก ศรเพชร Team Content www.thaihealth.or.th


“นับเราด้วยคน ส่งบริจาคยา เพื่อชาวอุ้มผาง” thaihealth


แฟ้มภาพ


อีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้น กองทัพ ‘ยารักษาโรค’ ที่เหล่าอาสาสมัครร่วมกันบริจาคมายังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ก็จะถูกลำเลียงไปยังโรงพยาบาลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก


“นับเราด้วยคน ส่งบริจาคยา เพื่อชาวอุ้มผาง” thaihealth


กิจกรรมลงพื้นที่ “มอบยาเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขของโรงพยาบาล และเรียนรู้หลากเรื่องเล่าที่ เลตองคุ อ.อุ้มผาง จ.ตาก” ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2559 เป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาของโครงการ "นับเราด้วย เราเอาด้วย เราอยากทำความดี" ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. และภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความแตกต่างของกลุ่มประชากรเฉพาะตามแนวชายแดนให้มีสิทธิและโอกาสเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ซึ่งนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีขึ้น


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวถึงเป้าหมายการทำงานว่า สสส. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของทุกคนในสังคม มุ่งหวังให้ประชาชนโดยรวม และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับประชากรกลุ่มเฉพาะตามแนวชายแดนที่มีปัญหาด้านบุคคล รวมถึงความเปราะบางและความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ  สสส.ได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ในการดูแลเรื่องคืนสิทธิและการให้เงินกองทุนสุขภาพตามแนวชายแดน  ซึ่งการทำงานภาพรวมจะช่วยยกระดับบริบทของปัญหาในด้านต่างๆ ให้นำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม


“นับเราด้วยคน ส่งบริจาคยา เพื่อชาวอุ้มผาง” thaihealth“นับเราด้วยคน ส่งบริจาคยา เพื่อชาวอุ้มผาง” thaihealth


“การลงพื้นที่เข้าไปมอบยาให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก นับว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาประชากรกลุ่มเฉพาะให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น และสร้างประโยชน์ให้กับคนที่อุ้มผางได้มากทีเดียว ด้านเจ้าหน้าที่ สสส. ที่เป็นอาสาสมัครลงพื้นที่ครั้งนี้ ก็จะได้สัมผัสกับปัญหาและได้รับประสบการณ์ทำงานโดยตรง รวมถึงการมีจิตสาธารณะที่ค้นหาได้จากภายในตัวเอง และนำไปสู่คนวงกว้าง ผมเชื่อว่า วันข้างหน้าทุกคนจะทำงานเหล่านี้ได้ด้วยใจ ด้วยความรู้สึกที่อยากจะให้คนอื่นดีขึ้น จึงขอให้สิ่งนี้ที่เกิดขึ้นและงอกงามต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด” ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวทิ้งท้าย


“นับเราด้วยคน ส่งบริจาคยา เพื่อชาวอุ้มผาง” thaihealth


ด้าน ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของ ‘การบริจาคยาเหลือใช้ กับโครงการนับเราด้วยคน’ ว่า ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาได้ ด้วยการร่วมบริจาคยารักษาโรคที่เหลือใช้ และเก็บไว้ไม่เกิดประโยชน์ ส่งต่อให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ยา โดยก่อนที่ยาจะไปถึงมือชาวอุ้มผางนั้น เหล่าบุคคลากร เภสัชอาสาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยามหิดล รวมทั้งอาสาสมัครที่รับรู้ข่าวสารผ่านธนาคารจิตอาสาต่างช่วยกันคัดแยกประเภทของยาที่เหมาะสม ถูกต้อง และยาหมดอายุออกจากกัน ส่วนด้านองค์การเภสัชกรรมยังได้ช่วยกำจัดยาที่หมดอายุแล้วอย่างถูกต้อง นอกจากอาสาสมัครที่ร่วมด้วยช่วยกันแยกยาแล้ว เรายังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ในการขนส่งยาไปยังโรงพยาบาลอุ้มผางอีกด้วย


คอนเซ็ปต์ ‘นับเราด้วยคน’ เป็นการทำงานเชื่อมประสาน เพื่อต้องการให้เห็นถึงตัวตนของกลุ่มประชากรเฉพาะที่ประสบปัญหาการเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ  ซึ่งโครงการนี้จะสะท้อนให้สังคมเห็นคุณค่าของกลุ่มคนที่มีสิทธิและ สถานะที่ไม่แตกต่างจากเรา เพียงแต่มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในเรื่องการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ อีกข้อสำคัญคือ การรวมพลังประชาชนที่มีจิตอาสา เพื่อเชื่อมประสานการทำความดี ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมในการทำความดีเหล่านี้ได้ อย่างกิจกรรมที่ สสส. จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็น บริจาคยาเหลือใช้ให้โรงพยาบาลอุ้มผาง งานวิ่งด้วยกัน มินิมาราธอน ก็มีเหล่าอาสาสมัครมาช่วยกันอย่างเต็มที่” ผอ.สำนัก 9 ทิ้งท้าย  

Shares:
QR Code :
QR Code