นักวิ่ง กว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา”

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


นักวิ่ง กว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรม


แฟ้มภาพ


นักวิ่ง กว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรม“เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 8 อบอุ่นคับคั่ง พร้อมร่วมบริจาคของให้ “ร้านปันกัน”นำรายได้สมทบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนด้อยโอกาส 


นักวิ่ง กว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรม


 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  มูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย มูลนิธิเพื่อคนไทย องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 8” (Run for Love “Love is sharing”) โดยใช้เส้นทางเดิน-วิ่ง 3 สวน ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนวชิรเบญจทัศ  และสวนจตุจักร กทม. โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิหัวใจอาสา ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. นายประสาร จิรชัยสกุล ประธานสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ซึ่งมีนักวิ่งให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และในปีนี้มูลนิธิหัวใจอาสาได้สนับสนุนให้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวจึงจัดให้มีการเดิน – วิ่ง แบบกลุ่มครอบครัวขึ้น พร้อมกับกิจกรรมการนำสิ่งของที่ตนเองไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังมีคุณค่า  นำมาร่วมบริจาคที่ “ร้านปันกัน”  โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ จะนำรายได้ทั้งหมดไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสต่อไป


นักวิ่ง กว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรม


คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต ให้มีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ และโรคอ้วน สอดคล้องกับการทำงานของแผนงานส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 นอกจากนี้การจัดงานฯ ยังมุ่งเน้นสานต่อการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย เห็นคุณค่าและลงมือปฏิบัติการ “ให้และแบ่งปันกันในสังคม” เพื่อตอกย้ำการสร้างสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสังคมที่เป็นสุขร่วมกันอย่างต่อเนื่องอันเป็นเนื้องานสำคัญของ “แผนงานส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม” ของมูลนิธิฯ ด้วย โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ซึ่งไฮไลต์สำคัญอยู่ที่กิจกรรมแข่งขันเดิน-วิ่ง แบ่งเป็น การวิ่ง 10.5 กิโลเมตร, การแข่งขันวิ่งสำหรับเยาวชน 2.7 กิโลเมตร และ กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ  2.7 กิโลเมตร


นักวิ่ง กว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรม


นักวิ่ง กว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรม

Shares:
QR Code :
QR Code