นักวิ่งนับหมื่นร่วมงาน ‘วิ่งสู่ชีวิตใหม่’

รมว.สธ. เปิดงาน "งาน Thai Health Day 10K Run 2015” วิ่งสู่ชีวิตใหม่ สสส. เผยปี 58 คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอเพิ่ม 71.6%วัยเด็ก-วัยรุ่น-วัยทำงานขยันขยับมากขึ้น ปลื้มนักวิ่งนับหมื่นร่วมงานคึกคัก สร้างประวัติศาสตร์วิ่ง 99,999 กม. ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


นักวิ่งนับหมื่นร่วมงาน  ‘วิ่งสู่ชีวิตใหม่’ thaihealth


แฟ้มภาพ


​เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2558 ที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) คนที่1 เป็นประธานเปิดงาน "งาน Thai Health Day 10K Run 2015” ภายใต้โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ ปีที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเดินวิ่งระยะทาง 3 กิโลเมตร จัดโดย สสส. สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่ายสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีดารา นักแสดง ร่วมวิ่งสู่ชีวิตใหม่สร้างสีสันให้กับงานด้วย


​ดร.ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โครงการ “วิ่งสู่ชีวิตใหม่” (Run for new life) เริ่มขึ้นตั้งแต่ ปี 2555 ถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากเพราะสามารถปลุกกระแสการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพจนเป็นที่นิยมในวงกว้าง ซึ่งจากผลการสำรวจข้อมูลกิจกรรมทางกายคนไทย ปี 2558 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤตกิรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย จำนวน 7,713 ราย พบว่า คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 66.3 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 71.6 ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7 เมื่อจำแนกตามกลุ่มประชากร พบว่า เกือบทุกกลุ่มอายุมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 จาก 70.4 เป็น 76 ขณะที่กลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่นมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 ยกเว้นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมทางกายลดลงนักวิ่งนับหมื่นร่วมงาน  ‘วิ่งสู่ชีวิตใหม่’ thaihealthประมาณร้อยละ 1 จาก 67.7 เป็น 66.7 ดังนั้นการที่ สสส.รณรงค์การมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) โรคอ้วนลงพุง


“ Thai Health Day 10K Run 2015 ในปีนี้เป็นครั้งที่ 4 เพื่อต่อยอดความสำเร็จของโครงการในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีด้วยการวิ่ง โดยมุ่งพัฒนาผู้นาการวิ่งเพื่อสุขภาพ และส่งเสริมให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่ รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น และนำไปสู่การสร้างปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์นับระยะทางรวมของนักวิ่งทุกคนให้ได้ 99,999 กิโลเมตร ภายใต้คอนเซ็ปต์ “วิ่งเปลี่ยนชีวิต” หรือ "Running can change your life" ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง และผู้คนรอบข้างให้มีสุขภาพกายใจที่ดี” ดร.ทพ.สุปรีดา กล่าว


​นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย โดย สสส.ยังร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาสติจากการเดินและวิ่ง นิทรรศการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ นิทรรศการบนทางวิ่ง เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องการวิ่งและนิทรรศการสุขภาพของภาคี สสส. เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ


 


 


ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code