นักบำบัดแนะรื้อหลักสูตรใช้ศิลปะขัดเกลาจิตแก้ปัญหาเด็กตีกัน

สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.ผู้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาต้นแบบสุนทรียภาพแห่งการพัฒนาภายในสำหรับผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในทุกมิติ ได้จัดกิจกรรมค่ายสุนทรียภาพเพื่อรู้เท่าทันใจกลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านเกร็ดตระการ

 นักบำบัดแนะรื้อหลักสูตรใช้ศิลปะขัดเกลาจิตแก้ปัญหาเด็กตีกัน

โดยนายอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ผู้จัดการโครงการ และจิตรกรและนักศิลปะบำบัด กล่าวถึงปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทยกพวกตีกันว่า ปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาทุกระดับและสาขาลดจำนวนชั่วโมงเรียนวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะลง อีกทั้งยังถูกแยกให้เป็นวิชาที่เป็นทักษะ เน้นเป้าหมายไปที่การวัดผลของการเรียนการสอน แต่ละเลยกระบวนการของการเรียนรู้ภายในจิตใจ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอาชีวศึกษาที่มักก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันนั้น วิชาที่เด็กเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเครื่องมือทางช่างหรืออยู่กับเครื่องยนต์กลไก ยิ่งทำให้เด็กกลุ่มนี้ขาดการพัฒนาด้านจิตใจ หาก ศธ.จะเพิ่มเติมแนวคิดเรื่องมนุษยปรัชญา ที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนไม่เคยถูกแยกออกจากศิลปะ โดยให้เด็กกลุ่มนี้ได้ทำกิจกรรมด้านศิลปะ อาทิ การวาดเส้น ร้องเพลง ปั้นดิน จัดดอกไม้ ซึ่งมีกระบวนการให้เด็กเรียนรู้ใจตนเอง ใช้พลังศิลปะยึดมั่นให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องได้

“เด็กอาชีวะมีค่านิยมที่ถูกปลูกฝังมาจากรุ่นพี่ที่ใช้ความรุนแรง เชื่อว่ามีการพูดย้ำๆ ซ้ำๆ หลายครั้ง ดังนั้นการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กก็ควรมีกิจกรรมด้านศิลปะหรือการพัฒนาด้านจิตใจเด็กบ่อยๆ ซ้ำๆ ด้วยเช่นกัน แต่สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การศึกษากลับแยกส่วนศิลปะออกจากตัวตนของเด็กทำให้เกิดปัญหาขึ้น เราบอกว่าการศึกษาคือการพัฒนาคน แต่วิชาความรู้ที่จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กไปอยู่ที่บนหัวหมด เราจึงควรมีวิชาที่อยู่ข้างในใจด้วย ไม่ใช่ศิลปะในด้านเดียว” นายอนุพันธุ์กล่าว

ด้านนางณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก นักดนตรีบำบัด กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ได้นำดนตรีบำบัดไปใช้กับเยาวชนที่ติดสารเสพติด พบว่าเด็กไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาจากภายในตนเองได้ชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่าเด็กไม่สามารถยืนหยัดในความเป็นตัวตนของตนเองได้ การใช้ดนตรีบำบัดจึงเป็นการฝึกให้เด็กได้อยู่กับตนเอง แสดงพลังตนเอง เมื่อทำได้จิตใจจะเกิดความมั่นคงฟังเสียงเพื่อนที่อยู่รอบข้าง และร่วมเปล่งเสียงออกมาในทำนองเดียวกันได้

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code