นศ.สาวอุบลฯ สตรีดีเด่นแห่งปี สู้ภัยเพศในสถาบัน

เผยผู้หญิง3จว.ใต้ก็ได้

 

 

นศ.สาวอุบลฯ สตรีดีเด่นแห่งปี สู้ภัยเพศในสถาบัน          พม.มอบรางวัลสตรีดีเด่นให้ น.ศ.สาว สู้ภัยทางเพศในสถาบันการศึกษาที่อุบลฯ ให้รางวัลในด้านการปกป้องสิทธิของตนเองจากปัญหาการถูกคุกคามทางเพศ เป็นแบบอย่างของการต่อสู้เพื่อสิทธิและศักดิ์ศรีของตนเอง และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติรวม 18 สาขา เช่นนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น แรงงานสตรีดีเด่น สตรีนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ 3 จว.ชายแดนภาคใต้

 

          เมื่อวันที่ 26 ก.พ. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เปิดเผยรายชื่อสตรี บุคคลและหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้รับรางวัลดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากลวันที่ 8 มี.ค. รวม 18 สาขา 31 รางวัล ซึ่งจะมีการแถลงในวันที่ 27 ก.พ. ดังนี้ 

 

          1.บุคคลเกียรติยศดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี ได้แก่ นางสายสุรี จุติกุล อายุ 73 ปี คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี หรือ cedaw (2550-2553) และกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (ilo) 2. สตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ได้แก่ นางสุรภีร์ โรจนวงศ์ อายุ 73 ปี ประธานเกสรกรุ๊ป ประธานมูลนิธิสุทธิพงศ์ ศรีวิกรม์ 2530-ปัจจุบัน และ president of world crafts council-asia pacific region 2552-2555

 

          3. นักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น 2 รางวัล ได้แก่ นางรัตนา จงสุทธนามณี อายุ 45 ปี นายกอบจ. เชียงราย และน.ส.เพ็ญภัค รัตนคำฟู อายุ 38 ปี นายกเทศมนตรีเทศบาลต.เกาะคา 4. หน่วยงานภาครัฐดีเด่น ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 3 รางวัล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักนายกรัฐมนตรี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ กรมศิลปากร 5. พนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ได้แก่ พ.ต.ท.หญิง จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ อายุ 33 ปี

 

          6. บุคคลภาคเอกชนดีเด่น ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี ได้แก่ นางสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง อายุ 50 ปี จ.ขอนแก่น กรรมการและผู้ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงอีสาน 7. หน่วยงานภาคเอกชนดีเด่น ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรีได้แก่ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 8. นักธุรกิจสตรีดีเด่น ได้แก่ นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย อายุ 56 ปี ส.ว. และประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา นายกคณะกรรมการอำนวยการสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต

 

          9. แรงงานสตรีดีเด่น ได้แก่ นางศุกาญจน์ตา สุขไผ่ตา ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง สังกัดสหภาพแรงงานไทยคูราโบ สตรีนักเคลื่อนไหวผู้มีบทบาทในการปกป้องสิทธิของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 10. สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 ราย ได้แก่ นางบงกช ณ สงขลา อายุ 51 ปี นักวิชาการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นางยูไนดา มะดือเร๊ะ อายุ 38 ปี ประธานศูนย์ฝึกอาชีพญาดา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และประธานเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และนางวาสือเมาะ เงาะ อายุ 47 ปี กำนันต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานี 11. สตรีนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้แก่ นางฉลวย กะเหว่านาค อายุ 45 ปี ประธานชุมชนบางปรอก จ.ปทุมธานี นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผู้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมชุมชนบางปรอก

 

          12. สตรีดีเด่นด้านการปกป้องสิทธิของตนเอง ได้แก่ น.ส.ปรียาภรณ์ มนัส อายุ 21 ปี นักศึกษาผู้ปกป้องตนเองจากปัญหาการถูกคุกคามทางเพศในสถานศึกษา ผู้เป็นแบบอย่างของการต่อสู้เพื่อสิทธิและศักดิ์ศรีของตนเอง 13. ยุวสตรีดีเด่น ได้แก่ น.ส.หฤทัย ไชยวงศ์ อายุ 16 ปี ชั้นม.4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน ยุวสตรีผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในท้องถิ่น 14. สื่อมวลชนสตรีดีเด่น ประเภทสื่อโทรทัศน์ น.ส.มณัชยา รักพานิชแสง ผู้สื่อข่าวสายสังคม ผู้ควบคุมและผลิตรายการวงเวียนชีวิต

 

          15. สื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย ประเภทรายการโทรทัศน์ มี 2 รางวัล ได้แก่ การดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่สตรี คือ โครงการ “เย็บเต้า เติมใจ สู้ภัยมะเร็ง” และ ละครเรื่องโบตั๋นกลีบสุดท้าย โดย บริษัท ทีวีซีน นำเสนอเรื่องราวของครอบครัวชาวจีนที่มีแต่ลูกสาว สะท้อนแง่มุมทางวัฒนธรรมที่แฝงการเลือกปฏิบัติระหว่างหญิงและชาย ส่วนประเภทสื่อโฆษณา ได้แก่โฆษณาชุด หนึ่งเสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง (ชุดตลาด) โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

          16. บุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี 2 รางวัล ภาคราชการ ได้แก่พล.ต.ท.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อายุ 54 ปี ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นายตำรวจผู้มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและปราบปรามกระบวนการค้ามนุษย์ ส่วนภาคเอกชน ได้แก่ น.ส.อุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง สตรีแถวหน้าที่กระตุ้นให้สังคมเห็นถึงความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชาย และตระหนักในความสำคัญของสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง 17. สตรีดีเด่นด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ นางสุวรรณา หลั่งน้ำสังข์ อายุ 53 ปี จ.กรุงเทพฯ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด ผู้จัดการสหกรณ์เลมอนฟาร์มพัฒนา จำกัด และผู้จัดการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 

          18. ชุมชนดีเด่นด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี 6 รางวัล ได้แก่ 1.ชุมชนสวนอ้อย เขตคลองเตย กทม. 2. ชุมชนฟ้าใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียง ใหม่ ที่เดินหน้าแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของคนในชุมชน 3. ชุมชนไทยเกรียงพัฒนา ต.บางจาก อ.พระ ประแดง จ.สมุทรปราการ ที่มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ “ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กชุมชนคนไทยเกรียง” ทำให้เกิดกลุ่มผู้ชายเลิกเหล้า และเครือข่ายรณรงค์อย่างต่อเนื่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 4. ชุมชนหมู่บ้านคำกลาง ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 5. ชุมชนท่ายาง ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร ที่มีผลงานดีเด่นในกิจกรรม ตามโครงการ “งดเหล้าหยอดกระปุก” 6. ชุมชนตำบลบาโงย อ.ยะหา จ.ยะลา

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการปกป้องสิทธิของตนเองเป็นเหตุการณ์ที่ น.ส.ปรียาภรณ์ ผู้ได้รับรางวัล ปกป้องตนเองจากการถูกคุกคามทางเพศในสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

update 27-02-52

Shares:
QR Code :
QR Code