นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมการอ่าน อ.ปง

อำเภอปงคึกคัก มหกรรมการอ่านสร้างเสริมสุขวะ ประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อสร้างเสริมสมรรถนะเด็กจากหนังสือ โดยฝีมือครู ศพด.


นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมการอ่าน อ.ปง thaihealth


วันที่ 21 พ.ย. 58 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา ภาคีเครือข่ายสาธารณะสุข สำนักข่าวเด็กและเยาวชน จ. พะเยา และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกันจัดงานมหกรรม “การอ่านสร้างเสริมสุขภาวะ Reading For Chang : Reading For Health” เชิญครู ศพด. ๓๑ แห่ง จากหน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควร องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลออย เทศบาลตำบลงิม เทศบาลตำบลปง เทศบาลตำบลแม่ยม และโรงพยาบาลปง เข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมการสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมการอ่านเพื่อสร้างสมรรถนะเด็กอย่างรอบด้าน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในเวทีเสวนา “อนาคตการสร้างเสริมสุขภาพจากการส่งเสริมการอ่าน อำเภอปง” นอกจากนี้ ในงานยังมีนิทรรศการและกิจกรรม Workshop “การใช้หนังสือนิทานกับลูกน้อย” จากกลุ่มระบัดใบ จ.ระนอง สาธิตการทำสื่อการสอนประกอบการอ่าน และประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อสร้างเสริมสมรรถนะเด็กจากหนังสือ โดยฝีมือครู ศพด.


นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอปง ประธานในพิธีเปิดกล่าวว่า “เด็กคืออัญมณีที่มีค่าของครอบครัวและเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ ในช่วงอายุ ๑ – ๗ ปี เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากที่เราจะบ่มเพาะภูมิคุ้มกัน เพื่อให้เด็กนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมการอ่าน อ.ปง thaihealthเติบโตและรับผิดชอบสังคมต่อจากผู้ใหญ่ เด็กเป็นของขวัญที่มีค่าของทุกครอบครัว”


นางน้อม ตาติ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควร อธิบายถึงนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และครู ศพด. ที่มาร่วมงานว่า ตุ๊กตาที่เห็นเกิดจากน้ำแรงของครูช่วยกันตัดเย็บจากเศษผ้า ใช้เวลาประดิษฐ์เฉลี่ยตัวละ ๒ อาทิตย์ โดยทำในช่วงที่เด็กนอนหลับ “ถ้าเล่านิทานปากเปล่าเด็กๆ ก็สนใจ แต่ถ้ามีสื่อเข้ามาช่วย เด็กๆ ก็จะสนใจมากขึ้น”


นางณัชชา ศรีกันไชย รักษาการณ์หัวหน้าศูนย์บ้านแสงไทร กล่าวว่า “สื่อสำหรับเด็กหายาก และไม่มีงบประมาณ จึงลงมือทำเองกับเพื่อนครูด้วยวัสดุในท้องถิ่น  ซึ่งช่วยให้ประหยัด และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายกิจกรรม ไม่เพียงแต่ประกอบการเล่านิทาน”


นางสาวหทัยชนก มาเจริญทรัพย์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลปง กล่าวเสริมว่า “ทันตกรรมเป็นเรื่องขององค์รวม ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องฟัน การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ก็ช่วยส่งเสริมสุขภาพฟันได้ กิจกรรมทำขนมครกหวานน้อยจากสีธรรมชาติ เกิดจากหนังสือ ๓ เล่ม คือ ตำรับเมนูอ่อนหวาน ขนมครกน่าแคะ และ ไปลากเส้นเล่นสีกันนะ”


สำหรับรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชนะการประกวด มีดังนี้ 1. ด้านการเคลื่อนไหว =ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหล่าย 2.ด้านสังคม = ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแม่ยม 3. ด้านอารมณ์ = ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเงิน 4. ด้านคิด สติปัญญา = ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบขาม 5. ด้านภาษา = ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลงิม 6. ด้านจริยธรรม = ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านม่วง 7.ด้านความคิดสร้างสรรค์ = ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมุ้น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมการอ่าน อ.ปง thaihealthหนองท่าควา


การใช้ความคิดสร้างสรรค์ มองหนังสือให้เป็นมากกว่าหนังสือ ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการดึงเด็กให้หันมาสนใจหนังสือและการอ่านเพิ่มมากขึ้น งานมหกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานจำนวน 158 คน นับเป็นการเปิดตลาดทางความคิดให้ผู้ปกครองและผู้ร่วมงานได้นำกลับไปทดลองออกแบบและปรับใช้ที่บ้าน เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างรอบด้าน โดยคำนึงถึงความเรียบง่ายของการออกแบบ การใช้วัสดุจากท้องถิ่น และที่สำคัญคือ ช่วยสร้างเสริมพฤติกรรมที่เป็นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านต่างๆ ของการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กไทยมีสุขภาวะที่แข็งแรงสมวัยด้วยสื่อที่มีคุณภาพและทำได้เอง


 


 


ที่มา: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

Shares:
QR Code :
QR Code