นครศรีฯ เชิดชูเกียรติ ‘ครูดีไม่มีอบายมุข’

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


นครศรีฯ เชิดชูเกียรติ ‘ครูดีไม่มีอบายมุข’ thaihealth


สพม. เขต 12 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบ 150 คน ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน


วันนี้ (31 มีนาคม 2560) ที่ห้องบงกชรัตน์ 3 โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559 ให้แก่ครูต้นแบบ จำนวน 150 คน โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รายงานถึงพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติดังกล่าว ซึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ร่วมกับศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานภายใต้เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษา ชุมชนควบคุมปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนควบคุมการเข้าถึงปัจจัยเสี่ยง สร้างพื้นที่ปลอดภัยลดปัญหาเหล้า บุหรี่ ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษา ชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559 ในการจัดกิจกรรมคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ เพื่อนครูในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม


นครศรีฯ เชิดชูเกียรติ ‘ครูดีไม่มีอบายมุข’ thaihealth


โอกาสนี้ นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบ ทั้ง 150 คน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ เพื่อนครูในสถานศึกษา โดยเฉพาะการปกป้องเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา ในชุมชนและสังคม ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนสร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดปัญหาจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน และอบายมุขต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ชุมชน เพื่อสร้างสังคมที่ดีมีความปลอดภัย เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชไปสู่ “นครปลอดภัย ปลอดยาเสพติด” ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code