นครศรีธรรมราชสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนเท่าทันน้ำเมา

นครศรีธรรมราช พัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม นำเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถ่ายทอดประสบการณ์ หวังขยายผลสู่เยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันการเท่าทันไม่ตกเป็นทาสของบริษัทน้ำเมา               

นครศรีธรรมราชสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนเท่าทันน้ำเมา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยสารพัดช่าง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์สามวัยองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน จัดงาน “พัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม” ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่าง โดยได้เชิญ นายองอาจ พรหมมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน และ นายสุริยันต์ ศรพิชัย ผู้พิการจากเหตุการณ์ทะเลาะวาทผลจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประเด็น การเท่าทันผลกระทบและกลยุทธ์การตลาดของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาในวิทยาลัยประมาณ 150 คน

นายสุริยันต์ หรือน้องมอญ กล่าวว่า ตนเองอดีตเคยเป็นนักกิจกรรมในมหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่ได้รับผลจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาทและโดยคู่อริยิงจนพิการตั้งแต่ปี 2549 ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แม่ต้องช่วยเหลือทุกอย่าง จนปีนี้เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง จึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้น้องเยาวชน เพราะค่านิยมของคนใต้เน้นเรื่องใจเป็นใหญ่โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่น ซึ่งส่งผลให้เกิดกรณีแบบตนเองได้ง่าย จึงอยากให้ เยาวชนทั้งหญิงและชาย มีความเท่าทัน 3 ประเด็นคือ เท่าทันตัวเองปฏิเสธให้เป็นรู้เท่าทันผลกระทบที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์, เท่าทันสภาพแวดล้อม รู้ว่าสิ่งแวดล้อมแบบไหนเสี่ยง และ เท่าทันการโฆษณาของบริษัทแอลกอฮอล์ที่เห็นเยาวชนเป็นเหยื่อ

นายวรวุฒิ พุทธวงค์ ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้า จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า วิทยาลัยสารพัดช่างเป็นอีกภาคีเครือข่ายที่มีเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมาก จึงอยากให้ได้รับความรู้ความเท่าทันต่อปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
 

Shares:
QR Code :
QR Code