‘ธนาคารขยะบ้านเขาขาว’ สร้างชุมชนสุขภาวะ

ที่มา : เว็บไซต์ thaipr.net


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaipr.net


'ธนาคารขยะบ้านเขาขาว' สร้างชุมชนสุขภาวะ thaihealth


“ธนาคารขยะบ้านเขาขาว” สร้างชุมชนสุขภาวะ ป้องกันปัญหาขยะ-สู้ภัยไข้เลือดออกด้วยพลังชุมชน


สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ชุมชนบ้านเขาขาว ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดทำโครงการ "บ้านสะอาด ปลอดโรค ด้วยสองมือของชุมชน" ระดมพลังแก้ปัญหาการจัดการขยะ และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน


ละเอียด พรายแพร้ว ประธาน อสม. ตำบลเขาคราม กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาชุมชนบ้านเขาขาวมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกจำนวนถึง 20 คน จัดได้ว่าเป็นพื้นที่สีแดงของการระบาดโรคไข้เลือดออกซึ่งมีพาหะเป็นยุงลาย เมื่อลงสำรวจพื้นที่ก็พบว่าแต่ละครอบครัวยังขาดความรู้ในการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง ประกอบกับมีพฤติกรรมการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง จนทำให้ขยะกลายเป็นที่วางไข่และขยายพันธุ์ของยุงลาย สมาชิกชุมชนแห่งนี้จึงร่วมกันคิดหาหนทางแก้ปัญหาเรื่องขยะไปพร้อมกันกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกและยุงลาย


"ที่ผ่านมาโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก เหตุหนึ่งมาจากพื้นที่ของเราอยู่ปลายๆ เขตพื้นที่ อบต. ทำให้การจัดเก็บขยะยังไม่ทั่วถึง ชุมชนของเราก็ต้องจัดการกันเองก่อน ก็เลยประชุมและตกลงกันว่าจะทำธนาคารขยะในหมู่บ้านของเราขึ้น โดยเดินทางไปเรียนรู้การคัดแยกขยะกับหน่วยงานเอกชน และนำความรู้มาถ่ายทอดกับสมาชิกในชุมชนถึงวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง โดยธนาคารขยะจะเป็นตัวแทนรวบรวมขยะที่ได้นำไปขายให้เอกชน ซึ่งหลังจากเริ่มโครงการชาวบ้านร่วมมือดี มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน ชุมชนสะอาดขึ้น ไม่มีใครทิ้งขยะข้างทางอีกแล้ว กำไรที่ได้รับจากการทำธนาคารก็จะนำไปพัฒนาหมู่บ้านและสนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายฤดูร้อนของเด็กๆ" ละเมียดระบุ


ธนาคารขยะบ้านเขาขาวแม้จะเพิ่งเริ่มต้นดำเนินการ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงพลังของคนในชุมชนที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของสัญญาณการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงหันมาร่วมกันสกัดกั้นปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้ชุมชนแห่งนี้กลับมาน่าอยู่ สะอาด และปลอดภัย ไม่มีการระบาดของยุงลายอีกต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ