ท้องก่อนวัย เสี่ยงลูกน้อยพัฒนาการช้า

สธ.เผย ตั้งท้องก่อนวัยอันควรส่งผลลูกน้อยพัฒนาการช้า พร้อมเร่งแก้ไขปัญหา ตั้งเป้าเด็กไทยพัฒนาการสมวัย


ท้องก่อนวัย เสี่ยงลูกน้อยพัฒนาการช้า thaihealth


ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ว่าจากผลสำรวจของกรมอนามัยปี 2557 พบเด็กอายุ 3-5 ปี มีพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 34 โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากแม่วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปีมีมากขึ้น การที่แม่อายุน้อยจะส่งผลกระทบหลายด้านทั้งอัตราการทำแท้ง ที่น่าเป็นห่วงคือทารกแรกคลอดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งการติดเชื้อ เจ็บป่วยง่าย รวมทั้งพัฒนาการล่าช้า รัฐบาลจึงมีนโยบายให้แก้ปัญหาเรื่องพัฒนาการเด็กเป็นวาระระดับชาติ โดยมอบให้ สธ.บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมหาดไทย ให้การทำงานมีประสิทธิภาพ


โดยในปี 2558 นี้ สธ.จัดทำโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาเด็กเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา” คัดกรองภาวะการขาดไทรอยด์ฮอร์โมนในเด็กแรกคลอด และให้ได้รับยาไทรอยด์ฮอร์โมนได้ทันในช่วง 2 สัปดาห์แรก จะลดเด็กปัญญาอ่อนได้ปีละกว่า 500 คน มีระบบคัดกรองและให้คำปรึกษาเพื่อยุติการตั้งครรภ์โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง แก้ไขปัญหาโรคอ้วน เด็กตัวเล็ก ตรวจสอบและรักษาผู้ที่มีความล่าช้าในการพัฒนา ตั้งเป้าให้เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ลดอัตราการตายของทารกแรกเกิดไม่เกิน 8 รายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย.


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code