ทึ่งปรากฏการณ์พิเศษ ผันความเสียใจสู่จิตอาสา

ที่มา : ข่าวสด 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ทึ่งปรากฏการณ์พิเศษ ผันความเสียใจสู่จิตอาสา thaihealth


มีไม่กี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิด 'ปรากฏการณ์' ที่คนไทยร่วมมือร่วมแรงกันทำความดี ช่วยเหลือคนอื่นๆ หนึ่งในนี้เกิดขึ้นในเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559


เมื่อมีเหตุการณ์ซึ่งนำพาให้ทุกคนพร้อมใจกันทำความดีแล้ว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ธนาคารจิตอาสา และโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน จึงได้จัดงาน "365 วัน ทำดี จิตอาสาพลังแผ่นดิน"


ในงานมีการประกาศเจตนารมณ์การทำความดีของ 19 องค์กรทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และยังมีการแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการทำงานอาสา การทำกิจกรรมอาสา Happy Dolls และถุงชายผ้าเหลือง โดย Happy Dolls Project เครือข่ายชีวิตสิกขา รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการ ๙ แนวทางจิตอาสาพลังแผ่นดิน


ทึ่งปรากฏการณ์พิเศษ ผันความเสียใจสู่จิตอาสา thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวถึงโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน และเว็บไซต์ www.Palangpandin.com ว่า โครงการนี้เกิดขึ้นในช่วงที่คนไทยเสียใจ และรู้สึกสูญเสียมากที่สุด แต่ความสูญเสียเหล่านั้นก็ถูกแทนที่ด้วยพลังของจิตอาสาที่เกิดขึ้น ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างมาตลอด 70 ปี ภาพที่ทุกคนเห็นในวันนั้น คือคนไทยจากทุกภาคส่วนพร้อมใจกัน รวมพลังมาทำประโยชน์ที่ท้องสนามหลวง


เรื่องของสุขภาพที่แท้จริงแล้วมี 4 มิติ คือกาย จิตสังคม จิตปัญญา คือการที่คนเรามีจิตมุ่งถึงสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุด เป็นสิ่งที่มีคุณค่าของชีวิต แล้วการเป็นจิตอาสาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสุขภาพทางจิตของคนไทย เราจึงดึงคนที่มีจิตอาสาเข้ามาเจอกันคนที่ต้องการการช่วยเหลือ การสูญเสียทำให้คนไทยตื่นตัวที่จะทำดีตามรอยพ่อเกิดเป็นปรากฏการณ์ทั่วไป


ทึ่งปรากฏการณ์พิเศษ ผันความเสียใจสู่จิตอาสา thaihealth


ดร.สุปรีดา กล่าวต่อว่า สิ่งที่เราต้องการคืออยากให้พลังจิตอาสาเหล่านี้ขยายออกไป เป็นพลังทั้งแผ่นดิน ด้วยความที่ สสส.เป็นองค์กรที่เชื่อมั่นใน "เรื่องของการทำจิตอาสา" และ "พลังแห่งการทำดี" โดย สสส.ส่งเสริมให้เกิดงานจิตอาสาในสังคมมากมาย มีตัวอย่างงานที่น้อมนำพระราชดำรัสและพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ เช่น งานจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย งานพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาสมัครเพื่อการป้องกัน เตือนภัย และฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤต โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันฯ


สสส.ยังจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสสส.ได้มีส่วนร่วม อาทิ โครงการรับบริจาคและคัดแยกยาช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลชายแดน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม "นับเราด้วยคน" กิจกรรม "วิ่งด้วยกันเต้นด้วยกัน" ที่ออกมาทำกิจกรรมกับคนพิการ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพลังของจิตอาสาที่เราอยากให้เกิดขึ้นทั้งแผ่นดิน


เว็บไซต์ palangpandin.com เป็นช่องทางหนึ่งในการเปิดประสบการณ์งานอาสาสำหรับคนทั่วไป และองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดเกลาตนเอง และเชื่อมโยงโลก


ในเว็บไซต์มีบริการ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.ลงแรง 2.จองวัน และ 3.ปันของ และแบ่งหมวดงานอาสาเป็น 9 เส้นทางจิตอาสา ได้แก่ 1.ศาสนา ปฏิบัติธรรม 2.การศึกษา เรียนรู้ ฝึกอบรม 3.เด็ก เยาวชน สตรี 4.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 5.ฟื้นฟูบูรณะ ก่อสร้าง 6.ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 7.สุขภาพและการสาธารณสุข 8.ศิลปะ วัฒนธรรม 9.เกษตร สัตว์เลี้ยง


ทึ่งปรากฏการณ์พิเศษ ผันความเสียใจสู่จิตอาสา thaihealth


ด้าน ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสา กล่าวว่า เราอยากให้ทุกคนมีประสบการณ์งานอาสา โดยใช้เว็บไซต์ palangpandin.com เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก โดยเฉพาะฟังก์ชัน "จองวัน" ที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน นำวันสำคัญขององค์กรมาประกาศเป็นวันทำดีในเว็บไซต์ให้เต็มปฏิทินทั้ง 365 วัน ตามกำลังและความสนใจเฉพาะทางขององค์กร และบุคคล


นอกจากนี้ ยังมีส่วนของการ "ปันของ" เป็นพื้นที่ให้องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ หรือโรงเรียน ใช้เพื่อประกาศขอรับบริจาคสิ่งของที่ต้องการ ให้อย่างถูกคน ถูกที่ และถูกเวลา


สำหรับองค์กรตั้งต้นร่วมประกาศ 365 วันทำดี มี 19 องค์กร ได้แก่ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, บริษัท PwC ประเทศไทย, บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด, บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท แสนรู้ จำกัด, มหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอ็น), บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด, บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล, ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), การประปานครหลวง, สถาบันอาศรมศิลป์, โรงเรียนรุ่งอรุณ, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ สสส.


ขณะนี้ยอดผู้อาสาเพิ่มขึ้นมาเป็น 51,000 คน มีคนลงแรงอาสาทำดีแล้ว 2.7 ล้านชั่วโมง ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่คนไทยพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด และคาดว่าจะมียอดเพิ่มขึ้นอีก นับว่าเป็นปรากฏการณ์ร่วมกันทำความดีครั้งยิ่งใหญ่ ที่คนไทยกลั่นออกมาจากหัวใจเพื่อเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างแท้จริง

Shares:
QR Code :
QR Code