ทำไมต้องชวนเด็กออกมาเล่น

ที่มา : เอกสารความรู้ออกมาเล่น แอคทีฟ 60 นาทีทุกวัน


ทำไมต้องชวนเด็กออกมาเล่น thaihealth


แฟ้มภาพ


ขณะที่เด็กเล่น สมองจะสั่งการให้อวัยวะต่าง ๆ เคลื่อนไหวอย่างสัมพันธ์กัน ส่งผลดีต่อสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็ก แต่หากเด็กไม่ออกมาเล่น อย่างเพียงพอ จะเสี่ยงมีพัฒนาการล่าช้า สุขภาพจะไม่ค่อยแข็งแรง มีภาวะเฉื่อยชาเนือยนิ่งสูง โดยจากการสำรวจพบว่า


1. เด็กไทยมีกิจกรรมทางกาย ร้อยละ 26.4 ในปี 2559 จากระดับกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ (สะสมอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน)


2. เด็กไทยใช้เวลาอยู่หน้าจอ เฉลี่ยวันละ 3.1 ชั่วโมงต่อวัน


3. ขาดทักษะการเข้าสังคม และการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นผ่านการเล่น


4. มีภาวะเฉื่อยและเนือยนิ่ง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ

Shares:
QR Code :
QR Code