ทางม้าลายที่ปลอดภัย หน้าตาเป็นอย่างไร?

ที่มา : นิตยสารสร้างสุข จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ

แฟ้มภาพ

                    ทางม้าลายที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัย จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนและกำหนดโครงสร้าง ของทางม้าลาย เป็นสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนและแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

1. มีการแบ่งช่องทางเดินรถที่ชัดเจน สำาหรับรถที่มีความเร็วแตกต่างกัน โดยเฉพาะช่องทางเดินรถสำาหรับรถจักรยาน จักรยานยนต์ รถบรรทุก ขนาดใหญ่ โดยควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด

2. กำาหนดทางม้าลายและเครื่องหมายจราจรที่มีมาตรฐาน โดยมีองค์ประกอบที่จำาเป็น เช่น ป้ายเตือน ไฟส่องสว่างบริเวณ ทางข้าม มาตรการชะลอความเร็ว

3. กำาหนด speed Zone จำากัดความเร็ว 30-40 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะจุดที่มีทางข้าม เขตชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาดสด และจุดชุมชนอื่น ๆ

4. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และความรับผิดชอบ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ หรือ ผู้เดินทางเท้า ซึ่งจำาเป็นต้องนำาเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการบังคับ ใช้กฎหมาย

                    ทางม้าลายควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับ คนเดินเท้า แต่กลับเป็นจุดอันตรายสร้าง ความสูญเสียให้หลายครอบครัว เพียงเพราะ ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรพื้นฐาน และไม่หยุดรถ แค่หยุด! ก็ไม่มีใครสูญเสีย

Shares:
QR Code :
QR Code