ทัพบกร่วมรณรงค์งดเหล้า

ทัพบกตรึงกำลัง หนุนฝึกทักษะสร้างกำลังพลให้เข้มแข็งสมเป็นชายชาติทหาร พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการดื่มสุราในค่าย ก่อนจะลามไปถึงครอบครัวและสังคม เร่งประสานนโยบายร่วมกับเครือข่ายงดเหล้า พร้อมขยายเครือข่าย อศจ.นักรณรงค์งดเหล้าทั่วประเทศ


ทัพบกร่วมรณรงค์งดเหล้า thaihealth


เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก และกองทัพภาค จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อศจ.นักรณรงค์งดเหล้า “Smart Soldier” หลักสูตรการให้คำปรึกษาและการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบในครอบครัว โดยหวังให้เกิดเครือข่ายอนุศาสนาจารย์ นักรณรงค์งดเหล้าเพิ่มขึ้นไปทั่วประเทศ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการทำงานของกองทัพบกให้เข็มแข็ง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกำลังพลในค่ายทหารให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยบูรณาการทำงานให้เข้ากับโครงการหน่วยทหารสีขาวปลอดยาเสพติดและโครงการหน่วยทหารรักษาศีล 5 ของกองทัพบกต่อไป ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 30 นาย โดยมี พลตรีสิทธิพล ชินสำราญ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก


ทัพบกร่วมรณรงค์งดเหล้า thaihealthพลตรีสิทธิพล ชินสำราญ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก กล่าวว่า ปัจจุบันยังมีข้าราชการทหารบางส่วนที่มีค่านิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ บางรายติดหนี้ยืมสิน เกิดปัญหาครอบครัว และยังเสียภาพลักษณ์ของกองทัพตามมา อีกทั้งต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลเนื่องจากการติดสุรา ทั้งนี้จากนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ได้มีการสำรวจและประเมินผล เรื่องคุณภาพชีวิตของกำลังพลในหลายมิติ ส่วนหนึ่งคือด้านสุขภาพ ดังนั้นการให้กำลังพลเข้ามาร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อศจ.นักรณรงค์งดเหล้า ถือเป็นการส่งเสริมในทางตรง ทำให้ครอบครัวมีความสุขไม่ต้องมีหนี้สิน และผู้ที่เข้ารับการอบรมทั้งหมดนี้เป็นอนุศาสนาจารย์ มีหน้าที่โดยตรงที่จะคอยดูแลควบคุมรวมทั้งส่งเสริมให้กำลังพลในค่ายทหารให้มีคุณธรรม จริยธรรม ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำหน้าที่ให้มากขึ้นเช่นกัน และจากนโยบายของกองทัพบกก็มีความสอดคล้องกันอยู่ โดยเป็นการช่วยกันขยายผล ที่สำคัญผู้ที่มาอบรมเป็นผู้ที่ไม่ดื่มเหล้าอยู่แล้ว จึงเป็นต้นแบบที่ดีไปในตัว ทั้งนี้เมื่อจบโครงการจะมีการประเมินผล โดยดูจากการดูค่าใช้จ่ายการเบิกจ่ายสินค้าในสวัสดิการ ที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้การดื่มสุราในค่ายทหารนั้นลดลงไปมาก ทั้งการรับน้องใหม่ในค่าย เชื่อว่าหากร่วมมือกันจะส่งผลที่ดีต่อไปในระยะยาวทั้งต่อกองทัพเอง และตัวบุคคล


ด้านอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสส. กล่าวว่า การที่ทางกองทัพบกได้มาร่วมกันรณรงค์และเสริมค่านิยมที่ดีให้กับกำลังพลในการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างบุคลากรให้มาเป็นนักรณรงค์  นำโดยกลุ่มของอนุศาสนาจารย์ทหารบก ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นแบบอย่างในการประพฤติดี มีการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับกำลังพลอยู่แล้ว และหลายปีที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมนำร่องการรณรงค์ ลด ละ เลิก ทัพบกร่วมรณรงค์งดเหล้า thaihealthเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในหน่วยทหารอย่างไม่เป็นทางการ คือ มีการริเริ่มรณรงค์ไปในบางค่าย หากมีการดำเนินการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่กองทัพบกได้ดำเนินการอยู่แล้ว คือบูรณาการเข้ากับโครงการหน่วยทหารสีขาว และหมู่บ้าน ชุมชนสีขาว ตลอดจนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เชื่อว่าโครงการนี้จะส่งผลโดยรวมให้กับกำลังพล ครอบครัว และสังคมให้เกิดความสุข มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไป


ทั้งนี้ อศจ.นักรณรงค์งดเหล้า Smart Soldier รุ่นที่ 1 นี้ มีการอบรมในระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2558 จ.นครนายก และรุ่นที่ 2 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2558 จ.นครปฐม สำหรับกิจกรรมการอบรม มีการฝึกทักษะแบบกลุ่ม สังเกตอาการคนติดเหล้า การฝึกทักษะการใช้แบบเช็คข้อมูลเพื่อแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการดื่ม การฝึกทักษะการให้คำปรึกษา (ให้ความรู้เพื่อเลิกเหล้าเฉพาะราย)กลวิธีการรณรงค์งดเหล้าเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากที่สุด


 


 


ที่มา:  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ