ทศวรรษที่ 3 สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ต่อยอดภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


ทศวรรษที่ 3 สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ต่อยอดภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ thaihealth


สสส. รวมพลังเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประกาศเจตนารมณ์ทศวรรษที่ 3 สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน มุ่งบูรณาการสานพลัง สร้างนวัตกรรมชุมชน รับมือความเปลี่ยนแปลงสังคมโลก พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตร “ศูนย์เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ” 93 แห่ง ถ่ายทอดต่อยอดภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ


เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2565 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ว่า ทศวรรษที่ 3 ของการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนของ สสส. หรือการทำงานในเชิงพื้นที่ยังคงทำงานอย่างเข้มข้นร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่มีสมาชิกกว่า 3,000 ตำบลทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ต่อยอดพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนด้วยกลไกที่หลากหลายและสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน ให้กับชุมชนด้วยการน้อมนำศาสตร์ของพระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระเบิดจากข้างใน เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน เน้นทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในองค์กรและภาคีเครือข่ายให้มีความแนบแน่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นพลังที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ


ทศวรรษที่ 3 สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ต่อยอดภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ thaihealth


“2 ทศวรรษที่ผ่านมา สสส. ร่วมพัฒนาแนวทางการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในบริบทสังคมไทยกับภาคีเครือข่ายมากกว่า 20,000 ภาคี เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพไทย เช่น ผลักดันนโยบายและขยายสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ ปรับเปลี่ยนค่านิยมประเพณีวัฒนธรรมไร้แอลกอฮอล์ สร้างความปลอดภัยทางถนน พัฒนาอาหารเพื่อสุขภาวะ จุดกระแสกิจกรรมทางกาย ลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเปราะบาง สร้างระบบนิเวศสื่อสุขภาวะ และช่วยให้คนไทยรู้เท่าทันสื่อและรอบรู้ด้านสุขภาพ จนพิสูจน์ความสำเร็จสู่การเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพที่นานาชาติให้การยอมรับ ขณะที่ก้าวต่อไปของชุมชนท้องถิ่น ต้องรองรับชุมชนที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งสังคมเมือง พื้นที่ห่างไกล เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีกลไกสนับสนุน รู้รับปรับตัวปรับตามเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ในรูปแบบดิจิทัล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และพัฒนาสร้างเครื่องมือสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพิ่มโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของกลไกขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน เพื่อสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ดร.สุปรีดา กล่าว


ทศวรรษที่ 3 สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ต่อยอดภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ thaihealth


นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ นำเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ รวม 2,777 คน ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันให้มีการดำเนินการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ครอบคลุม  8 ประเด็นในการสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน คือ 1.คุณภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน 2.เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ 3.สร้างเสริมสุขภาพจิต 4.สร้างสุขภาวะด้วยระบบอาหารชุมชน 5.การควบคุมการบริโภคยาสูบ 6.ความปลอดภัยทางถนน 7.สุขภาวะผู้สูงอายุ 8.การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์และหน่วยงานตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผลักดันให้มีการสนับสนุนการสร้าง “สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” เข้าสู่วาระของการพัฒนาประเทศ


ทศวรรษที่ 3 สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ต่อยอดภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ thaihealth


ภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ “ศูนย์เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ” จำนวน 93 แห่ง รวม 190 เรื่อง แบ่งออกเป็น 10 ด้านตามทิศทางและเป้าหมาย 10 ปี (พ.ศ.2565-2575) ของ สสส. เป็นครั้งแรก ซึ่งศูนย์เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ จะทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นกลไกขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะประเด็น เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย มีรูปธรรมการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของ สสส. และเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างการเรียนรู้ให้แก่พื้นที่อื่นหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้

Shares:
QR Code :
QR Code