ทต.แม่แรงสานพลัง สสส. มอบวุฒิบัตร นร.ผู้สูงอายุ

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์


ภาพประกอบจากเชียงใหม่นิวส์


ทต.แม่แรงสานพลัง สสส. มอบวุฒิบัตร นร.ผู้สูงอายุ thaihealth


ทต.แม่แรง สานพลังผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนธนาคารความดี และกิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น


นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง นครลำพูน กล่าวว่า ตำบลแม่แรง เป็นอีกท้องถิ่น ที่มีอัตลักษณ์ โดดเด่นด้านงานหัตถศิลป์ งานหัตถกรรม ทั้งการแกะสลัก งานฝีมือชุมชน และงานทอผ้า ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งประเทศและต่างประเทศมานาน


ทั้งนี้การสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ผลงานเหล่านี้ เกิดจากผู้สูงอายุที่เรียนรู้ ทักษะ รังสรรค์งานจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความหวงแหน และตระหนักในคุณค่า พลังของผู้สูงวัยเหล่านี้ คณะผู้บริหารฯจึงได้ประสานงานร่วมกับ สำนักงานสร้างเสริสุขภาพหรือ สสส. จัดโครงการเรียนรู้ ในรูปแบบ โรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมา เป็นการรวบรวม เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุในตำบลแม่แรง มาร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้


ตลอดจนมีการทัศนศึกษา ดูงาน เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีความรอบรู้ด้านงานหัตถศิลป์ งานหัตถกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ สู่ชุมชน รวมถึงการร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ การฝึกฝนจิตใจ ในรูปแบบธรรมะสัญจร ฟังเทศน์ ฟังธรรม ร่วมกัน และอีกมากมายหลายกิจกรรม ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุ ที่ทรงคุณค่าเหล่านั้นมีอายุยืนมีจิตใจที่สดชื่น แจ่มใส ให้สังคมตระหนักรับรู้ ในผลงาน การใช้ชีวิตที่ผ่านๆมา ซึ่งมากมายหลายท่านได้สร้างคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่น ต่อชุมชน บ้านเมือง


นายทวี ย้ำว่า โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1 นั้น เดิมมี ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน แต่ด้วยปัญหาด้านสุขภาพ เป็นหลักเพราะอายุที่กำหนดไว้จะประมาณ 50 ปี ที่เข้าเรียนอายุมากสุดก็ 80 กว่าแล้ว ดังนั้นกว่าจะสำเร็จตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนดไว้ ก็ 180 กว่าคนในรุ่นแรก ทำให้ภาพของการจัดงานมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง รุ่นที่ 1 เป็นไปด้วยความประทับใจ มีบรรดาลูกหลานมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้สูงวัยที่เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ ร่มไทรของครอบครัวได้รับความอบอุ่นในกิจกรรมที่เทศบาลตำบลแม่แรง และหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะ สสส.จัดขึ้น เป็นจำนวนมาก


ในโอกาสต่อไป ก็จะมีการขับเคลื่อนธนาคารความดี และกิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การขับเคลื่อนอัตลักษณ์ วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเหล่านี้ของชุมชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนสำคัญนอกจากพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนแล้ว กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ ที่เปรียบเสมือนปราชญ์ก็มีสำคัญยิ่ง

Shares:
QR Code :
QR Code