ทต.อุโมงค์ ขับเคลื่อนการสร้างพลเมือง-ดูแลสุขภาพชุมชน

ที่มา : สยามรัฐ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ muangnuaupdate.com


ทต.อุโมงค์ ขับเคลื่อนการสร้างพลเมือง-ดูแลสุขภาพชุมชน thaihealth


เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง


ที่บ้านสวนกนกกานต์ลำพูน ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายขยัน วิพรหมชัย นายกสภามหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ภายใต้ "โครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน" มี นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ กล่าวต้อนรับ มีคณะกรรมการสภามหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยแต่ละประเด็นของเครือข่ายมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง โดยนักวิจัยเครือข่ายทั้ง 11 อปท.และนำเสนอผลงานวิจัยของมหามหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง จัดหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม2562 ณ บ้านสวนกนกกานต์ลำพูน ตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


โดยเทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดตั้ง "มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง" ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน ทำหน้าที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประชาชนให้ทำหน้าที่พลเมืองที่มีคุณลักษณะ 8 ประการ การพัฒนานวัตกรรมด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน การพัฒนาและนำใช้เครื่องมือ การสรุปบทเรียนและจัดการความรู้ และการพัฒนานโยบายสาธารณะ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ อันเป็นฐานของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น


โดยดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน ซึ่งมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) มีบทบาทหน้าที่ในการเชื่อมประสานกับภาคียุทธศาสตร์ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ และภายใน สสส. เพื่อร่วมกันหนุนเสริมการทำงานของมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายและภาคีร่วมพัฒนา ในการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงค์ให้ไปสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทยตามปฏิญญาของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

Shares:
QR Code :
QR Code