ถ้าเราจำเป็นต้องขึ้นรถสาธารณะ จะทำอย่างไรให้ตัวเราและคนรอบข้างปลอดภัย ?

Shares:
QR Code :
QR Code