ถอดบทเรียนพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษาสอนศาสนาอิสลาม

ที่มา : แฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง


ภาพประกอบจากแฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง


ถอดบทเรียนพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษาสอนศาสนาอิสลาม thaihealth


จัดค่ายถอดบทเรียนและพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และค่ายถอดบทเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใ


เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้จัดค่ายถอดบทเรียนและพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และค่ายถอดบทเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นที่โรงแรม เซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการยกระดับการมีส่วนร่วม สร้างหุ้นส่วนสันติภาพของสภานักเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (L.E.A.P.) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สหภาพยุโรป และ Save the Children


ในกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของสภานักเรียนทั้ง 3 จังหวัดและครูพี่เลี้ยงในโครงการ เพื่อถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ได้ทำมาตลอดระยะเวลาของโครงการและปรึกษาหารือกัน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคต โดยตลอดกระบวนการทำกิจกรรมมีการแบ่งเป็น 2 ห้อง โดยแยกเป็นห้องครูที่ปรึกษาและห้องสภานักเรียนในการถอดบทเรียน ซึ่งห้องครูที่ปรึกษามีการระดมความคิดเห็นเพื่อร่างคู่มือครูพี่เลี้ยงที่จะจัดทำเป็นคู่มือให้กับคู่พี่เลี้ยงต่อไป ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของทีมสภานักเรียนและครูที่ปรึกษาในครั้งนี้สามารถช่วยให้สภานักเรียนและทีมครูที่ปรึกษาเข้าใจบทบาทของตนเองมากขึ้น


สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ต้องขอขอบคุณ คุณกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ปรึกษาและสภานักเรียนในงานครั้งนี้

Shares:
QR Code :
QR Code