ถนนแห่งความสุข สร้างสุขเฉพาะตัวเพียบ

        สสส.-จุฬา ดัน 5 ยุทธศาสตร์สร้างสุข ขยายเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ จัดถนนแห่งความสุข “Happy Highway” โชว์ผงาน 2 ปี ปลื้มมีหน่วยงานรัฐเข้าร่วมแล้ว 18 องค์กร เกิดนวัตกรรมสร้างสุขเฉพาะตัวเพียบ


/data/content/25245/cms/e_dfhijkvwz345.jpg


      เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่กรมชลประทาน ในการประชุมนำเสนอผลงานการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ “ถนนแห่งความสุข Happy Highway” นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ กรรมการบริหารแผนสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า  สสส. ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำ “แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ” มุ่งเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรแห่งความสุข เพื่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรในภาครัฐ ให้ทำงานอย่างมีความสุข ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี(ก.ย.2555 – ก.ย.2557) มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมแล้ว 18 องค์กร อาทิ กรมสุขภาพจิต กรมราชทัณฑ์ กรมชลประทาน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งต้องชื่นชมผู้บริหารและนักสร้างสุของค์กรที่มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่น เชื่อว่าเมื่อบุคลากรองค์กรภาครัฐมีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพ มีความสุขในการทำงาน ผลงานที่สะท้อนไปสู่ประชาชนจะดีขึ้น ปัญหาต่างๆ ลดลง/data/content/25245/cms/e_agiptxyz1256.jpg


      ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน อาจารย์สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ กล่าวว่า แผนงานฯ กำหนด 5 ยุทธศาสตร์ดำเนินงาน ได้แก่ 1.เสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการจากบทเรียนความสำเร็จองค์กรต้นแบบ 2.สื่อสารองค์กรในระดับต่างๆ 3.สร้างและจัดการองค์ความรู้ 4.ผลักดันนโยบายที่ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ศึกษาทบทวนกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยงานราชการ และ 5.สร้างและเชื่อมโยงพลังเครือข่ายการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ซึ่งพบว่าหน่วยงานรัฐที่เข้าร่วมทั้ง 18 แห่ง นำองค์ความรู้ได้ปรับใช้ เกิดเป็นนวัตกรรมสร้างสุขที่เหมาะสมกับองค์กร อาทิ กรมชลประทาน เน้นกระจายอำนาจลงระดับพื้นที่ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตถึง 36 โครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเทคนิคการสื่อสารออนไลน์สร้างเวทีความรู้ระหว่าง 5 วิทยาเขต ประเมินพบคนทำงานมีความสุขเพิ่มขึ้นจาก 55.7% เป็น 67.9% ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการสร้างองค์กรสุขภาวะในองค์กรภาครัฐต่อไป 


 


 


      ที่มา: สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code