ถนนปลอดถัง วิธีการจัดการขยะ

ที่มา : จัดการขยะ 12 ประเด็นสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ถนนปลอดถัง วิธีการจัดการขยะ thaihealth


เทศบาลตำบลเชียงม่วน ประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเติบโตทางเศรฐกิจและค่านิยมของประชาชนในการซื้ออาหารจากตลาด หรือร้านค้ามากกว่าการทำกินเอง อีกทั้งประชาชนยังมีแนวคิดว่าการกำจัดขยะเป็นหน้าที่ของเทศบาล


จากการศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ ร้อยละ 46.88 รองลงมาเป็น ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 42.37 และขยะทั่วไปหรือขยะที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 10.35 และขยะที่เป็นอันตรายร้อยละ 0.4 ด้วยเหตุนี้ เทศบาลจึงเริ่มสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความตระหนัก และกระตุ้นให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะจากต้นทางก่อนทิ้ง โดยใช้หลักการ 3Rs ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ที่ทำเองได้ที่บ้าน โดยมีการประชุมเครือข่ายเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้ทุกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการประสานกลุ่มธนาคารขยะในชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้คัดแยกขยะและนำไปขาย มีส่วนสาธิตการนำขยะอินทรีย์ไปหมักทำปุ๋ยหมัก หรือน้ำหมักชีวภาพ


จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดที่บ่อขยะลดลง ช่วยลดรายจ่ายในการเก็บทำความสะอาดและการกำจัด นอกจานี้ยังมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล การทำปุ๋ยหรือน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ และหากมีการคัดแยกขยะจากต้นทางที่มีประสิทธิภาพ จะเหลือขยะทั่วไปหรือขยะที่ม่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพียงร้อยละ 10.75 ซึ่งจะส่งผลถึงอายุการใช้งานของบ่อกำจัดขยะด้วย


 

Shares:
QR Code :
QR Code