ถนนคนเดินปาย เที่ยวสนุก สุขใจ ปลอดภัย ปลอดโควิด-19

ที่มาและภาพประกอบ : เว็บไซต์ คม ชัด ลึก


ถนนคนเดินปาย เที่ยวสนุก สุขใจ ปลอดภัย ปลอดโควิด-19 thaihealth


สสส.ส่งเสริมถนนคนเดินปาย เที่ยวสนุก สุขใจ ปลอดภัย ปลอดโควิด-19 


ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย ร่วมด้วย นายอรรคเดช ตาปราบ นายกเทศมนตรีตำบลปาย ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้แทนจาก สสส. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอปาย ผู้แทนสภ.ปาย ตำรวจท่องเที่ยว ชมรมผู้ประกอบการถนนคนเดินปาย และส่วนราชการได้ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ประจำปี 2563“ถนนคนเดิน ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ ปลอดโฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก ด้วยมาตรการโตวิด 19"


ในช่วงระยะเวลาเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ถนนคนเดินปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและต้องหยุดกิจกรรมต่างๆ ลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังจากทางรัฐบาลสามารถดำเนินการควบคุมป้องกันได้แล้ว ถนนคนเดินปาย จึงได้กลับมาฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวอีกครั้งในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal)


ซึ่งทางโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมให้ความ รู้เรื่องการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างชมรมผู้ประกอบการถนนคนเดินปาย หน่วยงานภาครัฐ และ สสส. เชิงนโยบายในการรณรงค์ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ในพื้นที่สาธารณะ ปลอดภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร และการรณรงค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ การประกวด ร้านอาหารอร่อย สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักสุขภิบาลอาหาร ได้แก่ ร้านน้องเบส ร้านไก่ตะใคร้ ข้าวก่ำอ้อยควั่น ร้านชิกเก้นมาซาร่า ร้าน Special Healthy


ถนนคนเดินปาย เที่ยวสนุก สุขใจ ปลอดภัย ปลอดโควิด-19 thaihealth

          


โดยมีกลุ่มจิตอาสาร่วมทำความสะอาด ล้าง พื้นถนนคนเดินปาย เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชมรมผู้ประกอบการถนนคนเดินปาย เพื่อการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2550 โดยกำหนดพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ภาคครัวเรือน และขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ด้วยโภชนาการคุณภาพที่ดีของอาหาร เครื่องดื่ม สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ส่งเสริมอาหารพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศแห่งการท่องเที่ยวถนนคนเดินปาย


ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัยฯ   กล่าวว่า  “ทาง สสส. ได้เข้ามาร่วมส่งเสริมท่องเที่ยวถนนคนเดินปาย ปลอดภัย ปลอดเหล้า ปลอดโฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ปี 2551 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เราได้ประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลปาย มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและการป้องกันการแพร่ระบาด ทั้งนี้ขอฝากพี่น้องชาวปาย ให้ช่วยกันอนุรักษ์ และรักษาถนนคนเดินปายไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเที่ยวและหลงไหลมนต์เสน่ห์ของปายไปตราบนานเท่านาน” 

Shares:
QR Code :
QR Code