ต้นแบบอาคารเขียว เพื่อผู้สูงวัย

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ต้นแบบอาคาร เพื่อผู้สูงอายุ thaihealth


แฟ้มภาพ


“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” จัดทำ “โครงการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว” เป็นตัวแบบ (Model) ทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาอาคารสถานที่อารยสถาปัตย์สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่เห็นความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ ขานรับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การจัดทำโครงการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีแนวคิดการเตรียมความพร้อมให้กับสถานบริการสุขภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความคล่องตัว สามารถอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ โดยตั้งเป้าให้สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนนำไปเป็นตัวแบบ (Model) ในการพัฒนาออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ขานรับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


นายนิรันดร์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการกองแบบแผน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีแนวคิดในการออกแบบก่อสร้างสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ให้เหมาะกับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โดยอาคารสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุนี้สามารถรองรับผู้ป่วยผู้สูงอายุได้ถึง 350 คน/วัน ประกอบด้วยอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ 4 ชั้น และอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 ชั้น เป็นรูปแบบบริการลักษณะ “ซูเปอร์คลินิก” มีแผนกสำหรับโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เช่น แผนกอายุรกรรม, ศัลยกรรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, หู ตา คอ จมูก, ทันตกรรม, กายภาพบำบัด และกายอุปกรณ์  อาคารมีการออกแบบสำหรับผู้สูงอายุ เช่น มีทางลาดเข้าสู่อาคาร มีโถงทางเดินที่กว้างและมีราวจับ ทั้งนี้ยังเอื้อต่อผู้พิการโดยมีลิฟท์สำหรับผู้พิการ บันไดสำหรับผู้พิการ


นอกจากนี้อาคารสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับผู้ใช้งานตามเกณฑ์บังคับเบื้องต้นของอาคารเขียวไทย (TREES) คือ จัดแบ่งกลุ่มพื้นที่ใช้สอยอาคารตามกิจกรรมหลักให้เหมาะสม มีพื้นที่สร้างบรรยากาศการพักผ่อนให้กับผู้ใช้บริการ โดยเน้นปรับตกแต่งจัดภูมิทัศน์บรรยากาศและวัสดุของอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ คำนึงถึงทิศทางของแสงธรรมชาติ และการไหลของลมเป็นหลัก โดยออกแบบให้โถงตรงกลางอาคารมีช่องโล่งทะลุทุกๆ ชั้น เพื่อใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ และเพื่อการระบายอากาศ ซึ่งโรงพยาบาลลำปางได้นำร่องนำตัวแบบ (Model) ก่อสร้างสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียวของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนี้ไปใช้แล้ว

Shares:
QR Code :
QR Code