ต้นแบบชุมชนน่าอยู่ด้านการจัดการขยะ และจิตอาสาวัยใสใส่ใจผู้สูงอายุ จ.น่าน

featured

เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน พื้นที่ต้นแบบสุขภาวะภาคเหนือ “ต้นแบบชุมชนน่าอยู่ด้านการจัดการขยะ และจิตอาสาวัยใสใส่ใจผู้สูงอายุ” ในสามพื้นที่ ได้แก่ บ้านสันรุ่งเรือง ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน “ต้นแบบชุมชนน่าอยู่ด้านการจัดการขยะ : แปลงขยะเป็นรายได้”, บ้านนาผา ต.อ่ายนาไหล อ.เวียงสา จ.น่าน “ต้นแบบชุมชนน่าอยู่ด้านการจัดการขยะ : ชุมชนยั่งยืน ด้วยกองทุนขยะ และ รพ.ส.ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน “ต้นแบบชุมชนน่าอยู่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ : อาสาสมัครเยาว์วัยใสใส่ใจผู้สูงอายุ”

Shares:
QR Code :
QR Code