ตื่นเพื่อตัวเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น ปี 2

          โครงการ ‘NEW HEART NEW WORLD : โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง’ ในปี พ.ศ.2555 นำเสนอเนื้อหาเรื่องการเรียนรู้ภายในจิตใจของตนเองของบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพผ่านหนังสือและคลิปบันทึกบทสัมภาษณ์ และชักชวนให้ผู้อ่านทำความเข้าใจความหมายของชีวิต รวมถึงประเด็นสำคัญคือการมี ‘จิตสำนึกใหม่ที่ดี’

/data/content/23661/cms/cfhmrsuvwxz9.jpg

          ต่อเนื่องจากโครงการในครั้งที่ผ่านมา องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE โดยบริษัท แมกโนเลีย ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น และการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจัดทำหนังสือและคลิปวิดีโอ ‘NEW HEART NEW WORLD 2 : ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น’ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการถ่ายทอดแนวคิดดีๆ สู่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ต่อยอดแนวความคิดจากเนื้อหาในเล่มแรก ด้วยการกล่าวถึงการมีหัวใจใหม่ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของทั้งตนเองและสังคมรอบข้าง

          ผ่านบทสัมภาษณ์ของบุคคลหลากสาขาอาชีพ จำนวน 26 ท่าน ได้แก่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ, พระชาคิโนภิกขุ, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี, พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร, สุลักษณ์ ศิวรักษ์, จิตร์ ตัณฑเสถียร, ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์, พิทยากร ลีลาภัทร์, ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์, ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ, วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, ธนญชัย ศรศรีวิชัย, คฑา มหากายี, พิม สุทธิคำ, นคร ลิมปคุปตถาวร, มาโนช พุฒตาล, มกุฎ อรฤดี, เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, จุลพร นันทพานิช, ภานุมาศ ทองธนากุล, ทิชา ณ นคร, อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร และ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร

          ติดตามรายละเอียดของโครงการได้ใน www.facebook.com/newheart-newworld และตามชมบันทึกคลิปสัมภาษณ์ได้ที่ www.youtube.com/user/NewHeartNewWorld และในรูปแบบหนังสือได้เร็วๆ นี้

 

 

          ที่มา : องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE

Shares:
QR Code :
QR Code