ติวเข้มสุขาภิบาลอาหาร ช่วงโควิด-19

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ


ติวเข้มสุขาภิบาลอาหาร ช่วงโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


ในช่วงการระบาดของโควิด-19 การรักษาสุขอนามัยถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอาหารและน้ำ ที่ต้องสะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภค ขณะที่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ควรเรียนรู้หลักสุขาภิบาลอาหาร


ที่โรงแรมซิตี้พาร์ค อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสันติ เกิดโมฬี รองปลัดเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา เปิดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร” โครงการพัฒนาสุขาภิบาลสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหาร” โดยมีเจ้าของและผู้ที่หน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายอาหารในพื้นที่ ทน.นครราชสีมา จำนวน 300 ราย รับฟังการชี้แจงให้ความรู้หลักสุขาภิบาลอาหาร และอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำไม่สะอาดปลอดภัย มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสาธิตและฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการความสะอาดด้านอาหารและสถานที่จำหน่าย เพื่อให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค


นายสันติ เปิดเผยว่า บริบทของเมืองโคราชเจริญเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้า การคมนาคมอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวิถีการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป มีปัญหาการว่างงาน ประชาชนส่วนหนึ่งหันมาประกอบอาชีพอิสระ โดยจำหน่ายอาหารเพิ่มมากขึ้นทั้งในรูปแบบร้านอาหารแผงลอย และการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ หากขาดความรู้ความข้าใจ เรื่องการสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้องถูกสุขอนามัย อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยได้


รองปลัด ทน.นครราชสีมา กล่าวต่อว่า ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารจำเป็นต้องทราบองค์ความรู้ ทันเหตุการณ์ และนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีความรู้ความเข้าใจนำไปพัฒนาร้านแผงลอยให้สะอาด ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรคติดต่อที่เกิดจากอาหารและน้ำ เกิดความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ