ติดตามการทำงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.นครปฐม

ที่มา : แฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


ติดตามการทำงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.นครปฐม thaihealth


ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา COACT และหน่วยวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรับฟังการนำเสนอผลการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยกระบวนการ BMK และแนวทางการพัฒนาศูนย์เครือข่าย ใน 5 ระบบ 1. ระบบการบริหารจัดการ 2. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 3. การจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู 4. การดูแลสุขภาพเด็ก และ 5. การมีส่วนร่วมของครัวและชุมชน โดยมีนายสุพล อำภาวงษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม นายชลิต ตุ้มทองคำ ที่ปรึกษานายกนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม และนางสาวรัตนา มุ่ยเรืองศรี ผอ.สำนักการศึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม ให้การต้อนรับและเข้าร่วม

Shares:
QR Code :
QR Code