ตำรวจภูธรภาค 6 ขานรับ สภ.147แห่งปลอดบุหรี่


ปัจจุบันกฎหมายเรื่องห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ กำลังขยายผลอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นผู้รักษากฎหมาย แต่ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกเป็นจำนวนมากที่ยังเป็นสิงห์อมควันอยู่ จากการวิจัยเรื่อง สถานการณ์การสูบบุหรี่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของ พล.ต.ต.หญิง จันทนา วิธวาศิริ และคณะ ในปี 2551 พบว่า


อัตราการสูบบุหรี่ของตำรวจ เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5 กลุ่ม คือ สำนักงานใหญ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรทั้ง 9 ภาค ตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยปฏิบัติภารกิจเฉพาะอื่นๆ โดยผลการวิจัยระบุว่า ตำรวจภูธรทั้ง 9 ภาคมีอัตราการสูบบุหรี่มากเป็นอันดับ 2 คือ ร้อยละ 31.98 อันดับ 2 คือ ร้อยละ 31.98 หรือ 3,065 คน จากาก 9,585 คนที่ตอบแบบสอบถาม รองจากตำรวจนครบาลที่อัตราการสูบบุหรี่เป็นร้อยละ 33.86 หรือ 941 คน จาก จาก 2,779 คน


ล่าสุดกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 6 ขานรับ 6 ขานรับนโยบายกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะธารณะและที่ทำงาน โดยการติดป้าย “สถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่” หน้าสถานีตำรวจขององตำรวจภูธร ภาค 6 ทั้งหมด 147 แห่ง ใน 9 จังหวัด เพื่อปกป้องสุขภาพทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้มาติดต่องานจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง


ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ กรรมการคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ, ที่ปรึกษาสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อโครงการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขยายผลการดำเนินโครงการสถานีตำรวจปลอดบุหรี่ ระยะที่ 4โดยรณรงค์ให้สถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 6จำนวน 147แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือครอบคลุม 9จังหวัด จัดเขตปลอดบุหรี่


โดยสนับสนุนป้าย “สถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่” ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้สนับสนุนตำรวจนครบาล ตำรวจภูธร ภาค 7 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 และภาค 5 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชน ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้สถานที่สาธารณะและที่ทำงานเป็นเขตปลอดบุหรี่ และยังเป็นการสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจเลิกสูบบุหรี่ด้วย ทั้งนี้ ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องทำให้สถานที่สาธารณะและที่ทำงานทุกแห่งปลอดบุหรี่ ภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก


พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 6 กล่าวว่า ขณะนี้กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 6 ได้ดำเนินการติดป้าย “สถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” ให้กับสถานีตำรวจ”ภูธร ภาค 6 ทั้ง 147 แห่ง ครบ 100% แล้ว และในฐานะผู้รักษากฎหมาย เราจะประสานงานกับองค์กรภาคีในพื้นที่ อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ส99จังหวัดพิษณุโลก ในการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายสถานที่ปลอดบุหรี่อย่างจริงจังต่อไป 


ด้าน พล.ต.ต.สมชาย มหาวันสุ ผู้รับผิดชอบโครงการสสถานีตำรวจปลอดบุหรี่ กล่าวว่า ต่อเนื่องจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ขณะนี้เราได้ขยายการรณรงค์มาสู่ ตำรวจภูธร ภาค 6โดยครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ในภูมิภาคเหนือ คือ พิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ พิจิตร และอุทัยธานี ซึ่งนอกจากการติดป้ายหน้าสถานีตำรวจแล้ว ก็จะมีการสำรวจอัตราการสูบบุหรี่ของแต่ละแห่ง และการติดตามประเมินผลด้วย


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


 

Shares:
QR Code :
QR Code