ตามผลความคืบหน้า“ฮักแพง เบิ่งแญงคนสารคาม”

โครงการสร้างเสริมสุขภาพสู่จังหวัดมหาสารคามน่าอยู่

 

ตามผลความคืบหน้า“ฮักแพง เบิ่งแญงคนสารคาม”

 

            เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ที่ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่าย 32 หน่วยงาน ที่ร่วมดำเนินการโครงการ “ฮักแพง เบิ่งแญง คนสารคาม” จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำไตรมาสแรก (1 กันยายน 26 พฤศจิกายน 2553) และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะจากหน่วยงานร่วม ในสัญญาความร่วมมือ โดยมีคณะทำงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน

 

            ทั้งนี้ สืบเนื่องจากโรงพยาบาลมหาสารคาม และภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน 32 องค์กร ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ในการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพ แบบบูรณาการสู่จังหวัดมหาสารคามน่าอยู่ ภายใต้ชื่อโครงการ “ฮักแพง เบิ่งแญง คนสารคาม” และได้ดำเนินงานตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ตามวัตถุประสงค์โครงการตามงวดงานที่ 1 และเพื่อให้การดำเนินงานมีทิศทางที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพต่อการสร้างสุขภาวะ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำไตรมาสแรก (1 กันยายน 26 พฤศจิกายน 2553)

 

ผลการประชุม ได้มีการสรุปประเด็นหลัก 9 ประเด็นด้วยกัน คือ 1. บทสรุปของนายแพทย์ไพบูลย์  อัศวธนบดี  รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม 2. ตารางสรุปผลการดำเนินงาน 3 เดือนแรก 3.สรุปผลการดำเนินงานประเด็นเด็กและเยาวชน 4.สรุปผลการดำเนินงานประเด็นภูมิปัญญา  5. ปฏิทินการทำงานเดือน ธันวาคม 2553 ประเด็นภูมิปัญญา 6.สรุปผลการดำเนินงานประเด็นเกษตร 7.ปฏิทินการทำงานเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2553 ประเด็นเกษตร 8.สรุปผลการดำเนินแผนงานประชาสัมพันธ์ 9.สรุปผลการดำเนินงานทีมวิชาการ โดยภาพรวมกิจกรรมการดำเนินงานปีที่ 1 จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการสร้างกลไก ให้มีความเข้มแข็ง ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่นการใช้กิจกรรมเป็นตัวนำ เพื่อค้นหากลไกการสร้างความเข้มแข็งให้กลไกเดิม ร่วมกับการเชื่อมร้อยกลไกที่มีความแตกต่างตามบริบทของแต่ละกลุ่ม ที่มีต้นทุนเดิม  แต่ทุกประเด็นมีเป้าหมายเดียวกันคือ การบูรณาการเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนชาวมหาสารคามต่อไป

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

update:30-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย:ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code