ตามติดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่ จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองนาบึง) พร้อมนำปฏิญาณตนบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมศึกษาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

ตามติดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.มุกดาหาร

โดย นายถาวร คูณคำตา ปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหารเป็นประธาน นายประสาร พ่วงปาน รองปลัดเทศบาลมุกดาหาร กล่าวรายงานว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา มีประวัติเก่าแก่ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล โดยกำหนดเอาวันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปีเป็นวันจัดงาน สำหรับในปีนี้ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงามภาครัฐ องค์กรเอกชน สถานศึกษา ชาวคุ้มชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ทั้ง 34 ชุมชน กำหนดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2554 ขึ้น

ตามติดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.มุกดาหาร

วัตถุประสงค์ในการจัดงานก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีของชาติไว้สืบไป และให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ตลอดจนชุมชน ได้ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งนำกล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาว่า จะขอตั้งจิตอธิษฐาน ปฏิญาณตนบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมศึกษาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้เป็นพยาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยความดีที่ได้ปฏิญาณตน บวชใจงดเหล้าเข้าพรรษาในครั้งนี้ ขอให้ความตั้งใจจงสำเร็จด้วยดี ปราศจาคอุปสรรคปัญหาและส่งผลเป็นความสุขแก่ตนเอง ครอบครัว ญาติ และประเทศชาติสืบไป

นายบุญชัย เรืองยุทธศาสตร์ นายบุญชัย เรืองยุทธศาสตร์ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ทางเครือข่ายฯ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และสาธารณสุข อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ก็คือ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ากรุงเทพฯ และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอนแก่น

“เมื่อปีที่ผ่านมา ทางเครือข่ายตั้งใจว่าจะจัดพิธีปฏิญาณตนเลิกเหล้า เข้าพรรษา ที่หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยผู้ว่าราชการเป็นประธานในการเปิดงาน แต่ก็ได้ติดปัญหาหลายอย่าง จึงได้ย้ายไปจัดที่อำเภอหนองสูง โดยนายอำเภอหนองสูงเป็นประธานในพิธี แต่ปีนี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่ จังหวัดมุกดาหาร ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยทางเทศบาลเมืองมุกดาหารได้จัดพิธีงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2554 พร้อมๆ กับการจัดพิธี ปฏิญาณตนเลิกเหล้าเข้าพรรษาขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” นายบุญชัย กล่าว

ตามติดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.มุกดาหาร

ทั้งนี้ คาดว่าผู้ที่ตั้งใจงดเหล้าช่วงเข้าพรรษา จะได้พักผ่อนร่างกาย จากการที่ต้องตรากตรำกับเหล้า สุรา ให้ยึดถือหลัก เบญจศีล-เบญจธรรม ซึ่งในแต่ละปี จะมีผู้ที่ตั้งใจจะลด ละ เลิก บุหรี่-สุรา โครงการนี้ จึงถือเป็นโครงการที่เปิดโอกาส สำหรับผู้ที่มีความตั้งใจจริง
 

ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่ จังหวัดมุกดาหาร

Shares:
QR Code :
QR Code